2001, VOL. 31, NR 4 (streszczenia)

 Abstracts

 

Zasady typowania antygenów HLA 
oraz doboru dawcy do przeszczepu szpiku
Current procedures of HLA typing and strategy 
for finding a related or unrelated donor for bone marrow transplantation

 

Ewa Brojer, Barbara Żupańska

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Streszczenie: W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy układu HLA, aktualnej nomenklatury, metod oznaczania antygenów HLA oraz sposobów prezentacji i interpretacji wyników badań. Omówiono również podstawowe zasady postępowania w doborze dawcy rodzinnego i niespokrewnionego do przeszczepu szpiku.

Słowa kluczowe: HLA, przeszczep hematopoetycznych komórek pnia, przeszczep szpiku kostnego

 Abstract: We present the role of HLA typing in bone marrow transplantation, including current nomenclature, methods of typing and interpretation of results. The procedure of searching for HLA compatible relatives and unrelated donors is also described.

Key words: HLA, haemopoietic stem cells transplantation, bone marrow transplantation

 

ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA U DZIECI 
Z ZAPALNYMI UKŁADOWYMI CHOROBAMI TKANKI ŁĄCZNEJ

CARDIOVASCULAR ABNORMALITIES IN CHILDREN 
WITH CONNECTIVE TISSUE DISEASES

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik (1), Anna Rykała (2), Jerzy Stańczyk1

1 Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi, 
2 Indywidualny tok studiów na IV roku Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi

Streszczenie: Zapalne układowe choroby tkanki łącznej, spowodowane immunozależnymi zmianami zapalnymi, charakteryzują się uszkodzeniami wielonarządowymi, których pierwotną przyczyną jest zawsze odczyn zapalny ze strony naczyń krwionośnych (vasculitis). Nieprawidłowości w układzie krążenia występujace w kolagenozach są bardzo istotnym problemem. Każda część układu krążenia może być uszkodzona, włączając osierdzie, mięsień sercowy, wsierdzie i zastawki, naczynia wieńcowe, aortę, łożysko naczyń płucnych, tętnice obwodowe, żyły i kapilary. Za pomocą badań echokardiograficznych z zastosowaniem Dopplera, badania EKG, Holtera EKG i Holtera RR zmiany te można wykrywać wcześniej i w łagodniejszym stadium.

Słowa kluczowe: zapalne układowe choroby tkanki łącznej, dzieci, układ krążenia

Abstract: Diseases of connective tissue are immune-mediated inflammatory diseases, characterized by multisystemic organ involvement, where the primary lesion is always diffuse vasculitis. Cardiovascular abnormalities in connective tissue diseases constitute a well known problem. Any part of the cardiovascular system may be involved, including the pericardium, myocardium, endocardium and the valves, the coronary arteries, the aorta, the pulmonary vasculature, the peripheral arteries, veins and capillary bed. With the advent of echocardiography-Doppler, ECG findings, 24-hours ECG, 24-hours blood pressure monitoring, milder and earlier cases are now recognized.

Key words: connective tissue diseases, children, cardiovascular system

 

Guzy okolicy skrzyżowania nerwów 
wzrokowych u dzieci
Tumors of the optic chiasma in children

Elżbieta Wiśniewska-Krawczyk, Mirosława Grałek, Anna Niwald, 
Jacek Krawczyk, Lech Polis (1)

Samodzielny Oddział Kliniczny Okulistyki Dziecięcej Szpitala AM Instytutu Pediatrii w Łodzi, 
(1) Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Streszczenie: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego stanowią u dzieci drugą co do częstości występowania grupę chorób nowotworowych, po nowotworach układu krwiotwórczego. Szczególną grupą nowotworów są guzy okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych, charakterystyczne dla wieku rozwojowego. Praca omawia histopatologię i poszczególne rodzaje nowotworów, przedstawia analizę objawów klinicznych, metody diagnostyczne i lecznicze stosowane u dzieci z guzami tej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem objawów okulistycznych.

Słowa kluczowe: guzy okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych, glejaki nerwu wzrokowego
Abstract: Tumors of the central nervous system constitute the second most frequent group of neoplastic diseases of childchood. Tumors of the optic chiasma are a highly specific group, characteristic for children. The aim of this study was clinical analysis of the group of children with tumors of the optic chiasma, including diagnosis, therapeutic methods and estimated results of treatment. The main part of the diagnosis is based on ophtalmological examination.

Key words: tumors of the optic chiasma, optic nerve glioma

Nabywanie tolerancji u dzieci z alergią 
pokarmową IgE-zależną
Food tolerance in children with food allergy

Teresa Hofman

Centrum Alergologii w Poznaniu

Streszczenie: Metodą prowokacji otwartej oceniono w pracy osiągnięcie tolerancji na pokarmy, na które dziecko było uczulone. Stwierdzono, że prawie połowa dzieci (40-60%) osiąga po 2 latach tolerancję na soję i banany, a po 4 latach na mleko krowie, jajo kurze i mięso kurczaka, mąkę pszenną, ziemniaka, wołowinę i marchew.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, tolerancja
Abstract: The development of tolerance to food allergens in children with food allergy has been studied using the Hill provocation open test. It has been found that after 2 years about a half of children (40-60%) achieve tolerance to soya beens and bananas, and after 4 years to cow milk, eggs, wheat, patatoes, chicken, beef and carrots.

Key words: food allergy, tolerance

 

 

ROLA ALERGENÓW POKARMOWYCH 
I POWIETRZNOPOCHODNYCH W PATOGENEZIE 
ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY (azs) U DZIECI
FOOD AND INHALATORY ALLERGENS IN PATHOGENESIS 
OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN

Maria Rymgayłło-Kątska, Barbara Wilczyńska, Maria Frelek-Karska

Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt AM w Lublinie

Streszczenie:Celem pracy było określenie roli alergenów pokarmowych i powietrznopochodnych w atopowym zapaleniu skóry (azs) u dzieci, jak również związku pomiędzy poziomem całkowitej IgE (cIgE), a ciężkością objawów klinicznych.
Badaniem objęto 50 dzieci w tym 66% stanowili chłopcy, 34% dziewczynki w wieku od 4 miesiąca do 3 r.ż. z rozpoznanym azs. U każdego dziecka oznaczono poziom cIgE oraz przeciwciał swoistych (sIgE) przeciwko roztoczom kurzu domowego, pleśniom i wybranym alergenom pokarmowym metodą immunoenzymatyczną (EIA).
Stwierdzono u 58% dzieci wysoki poziom cIgE. U połowy badanych wykazano obecność p/ciał przeciwko roztoczom kurzu domowego (D1, D2), a u 64% przeciwko alergenom pokarmowym, w równym stopniu przeciwko białkom mleka krowiego i białkom jaja kurzego. Wysokie miano cIgE prawie zawsze korelowało z ciężkością objawów klinicznych.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry u dzieci, alergeny pokarmowe i powietrznopochodne
Abstract:
The aim of the study was to define the role of food and inhalatory allergens in AD in children, as well as the relation between total IgE level and the severity of clinical symptoms. The study comprised 50 children: 66% boys and 34% girls, 4 months to 3 years of age, with diagnosed AD. Total IgE and specific IgE against dusts and chosen food allergens were determined in each child by immunoenzymatic method (EIA).
High level of total IgE was found in 58% of children. Half of the children had antibodies against dermatophagoides pteronyssimus (D1) and dermatophagoides pharinae (D2). Antibodies against food allergens, in equal amounts against cow milk proteins and egg proteins, were found in 64% of the children. High titre of total IgE always correlates with greater severity of symptoms. However, the relation between high titre of total IgE and the presence of antibodies against dusts was found.

Key words: atopic dermatitis in children, food and inhalatory allergens

 

BADANIA ENDOSKOPOWE ŻOŁĄDKA 
I DWUNASTNICY ORAZ WYSTĘPOWANIE 
ZAKAŻENIA HELICOBACTER PYLORI U DZIECI 
Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
ENDOSCOPIC EXAMINATION OF GASTRODUODENAL MUCOSA 
AND HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN CHILDREN 
WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Małgorzata Zajączkowska (1), Anna Szczepanowska (2), Stanisława Zbarańska (2), 
Halina Borzęcka (1), Zofia Zinkiewicz (1), Danuta Skomra (3)

(1) Klinika Pediatrii i Nefrologii DSK AM w Lublinie, (2) Klinika Gastroenterologii DSK AM w Lublinie, 
(3) Zakład Anatomii Patologicznej AM w Lublinie

Streszczenie: Celem pracy była ocena stanu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz obecności zakażenia Helicobacter pylori (Hp) u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (p.n.n.).
Badaniem objęto 16 pacjentów Kliniki Nefrologii DSK w Lublinie (6 dziewczynek i 10 chłopców) w wieku od 9 do 18 lat (średnio 14 lat) z różnym stopniem nasilenia mocznicy. Część pacjentów (7) jest dializowana od średnio 1,5 lat. Pozostali (9) znajdują się w okresie przeddializacyjnym, z klirensem kreatyniny 12-52 ml/min. i poziomami mocznika od 8,3 do 33,3 mmol/l. U większości dzieci przyczyną uszkodzenia nerek były uropatie a średni okres trwania p.n.n. wynosił więcej niż 5 lat. Badania endoskopowe obejmowały ocenę makroskopową i mikroskopową błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz test ureazowy i badanie histopatologiczne w kierunku zakażenia Hp. Badania endoskopowe, oceniane w skali Sydney, nie wykazały zmian w przełyku. Największe zmiany umiejscowione były w części przedodźwiernikowej żołądka i dotyczyły wszystkich badanych dzieci. U 50% pacjentów zmianom towarzyszyło zakażenie Hp. Obraz makroskopowy korelował z oceną histopatologiczną.

Słowa kluczowe: gastroduodenoskopia, Helicobacter pylori, przewlekła niewydolność nerek

Abstract: The purpose of the study was to evaluate macro and microscopic lesions of gastroduodenal mucosa and Helicobacter pylori (Hp) infection in children with chronic renal failure. The study comprised 16 children (6 girls and 10 boys) aged 9-18 years (the mean 14 years) with uremia. Seven children were on hemodialysis treatment commenced 18 months ago in average. The remaining children were in predialysis stage. Their creatinine clearence was 12-52 ml/min, and urea level from 8,3–33,5 mmol/l. The evaluation of macro and microscopic lesions of gastroduodenal mucosa was presented according to Sydney system. Coexistence of Hp infection was also examined. In all patients macroscopic and histologic lesions of gastroduodenal and particularly antral mucosa were observed. In half of patients Hp infection was detected. In those patients lesions of antral mucosa were the most severe. It seems that Hp infection may play an important role in pathogenesis of chronic gastroduodenitis in patients with chronic renal failure.
Key words: gastroduodenoscopy, Helicobacter pylori, chronic renal failure

 

CZĘSTOŚĆ DELECJI GENÓW KODUJĄCYCH 
TRANSFERAZY S-GLUTATIONOWE U DZIECI 
Z CENTRALNEJ POLSKI
FREQUENCY OF THE GLUTATHIONE S-TRANSFERASES GENES DELETION 
IN CHILDREN FROM CENTRAL POLAND

Elżbieta Zielińska, Wojciech Niewiarowski, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski

Klinika Chorób Dzieci AM w Łodzi

Streszczenie: Transferazy S-glutationowe (GST) stanowią rodzinę enzymów zakwalifikowanych do klas: GSTA, GSTM, GSTT i GSTP, które biorą udział w detoksykacji i wydalaniu ksenobiotyków środowiskowych oraz niektórych leków. Jak wykazały badania populacyjne w innych częściach Europy, ponad 50% ludzi rasy białej nie posiada aktywności enzymów klasy GSTM1 i około 20% ludzi nie posiada aktywności enzymu klasy GSTT1, co jest spowodowane delecjami genów kodujących. Delecje genów i brak aktywności enzymów mogą być genetycznym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób związanych z narażeniem na ksenobiotyki środowiskowe.
Celem pracy była ocena częstości występowania delecji genów GSTM1 i GSTT1 u losowo dobranych dzieci z regionu środkowej Polski.
Badania przeprowadzono u 237 losowo dobranych dzieci w wieku 6 do 12 lat (120 dziewczynek i 117 chłopców), z różnych szkół łódzkich. Delecje genów GSTM1 i GSTT1 identyfikowano metodą łańcuchowej reakcji polimerazy na matrycy DNA izolowanego z krwi obwodowej. Dodatkowo u dzieci przeprowadzono badania ankietowe, na podstawie, których przeanalizowano dane dotyczące chorób alergicznych i nowotworowych w rodzinach.
U 106 (44.7%) dzieci z identyfikowano delecję genu GSTM1, u 51 (21.5%) wykryto delecję genu GSTT1, a u 26 (11%) badanych stwierdzono delecję obu genów w genotypie. W dalszej analizie statystycznej wyodrębniono grupę dzieci z osobniczym i rodzinnym wywiadem alergicznym oraz dzieci z rodzinnym wywiadem nowotworowym. Wykazano, że w porównaniu do pozostałych, u dzieci z alergią atopową częściej identyfikowano genotypy zawierające aktywny gen GSTT1, natomiast nie stwierdzono znamiennych różnic częstości występowania delecji genów GSTM1 i GSTT1 u dzieci obciążonych rodzinnie atopią lub chorobami nowotworowymi.

Słowa kluczowe: genotyp GSTM1 i GSTT1, dzieci, alergia, nowotwory
Abstract: In humans the glutathione S-transferase (GST) genes encode four classes of proteins imporatant in the detoxification of reactive xenobiotics. Recently, a gene deletion polymorphism was discovered within the GSTM1 and GSTT1 locus that leads to a functional deficiency in GSTM and GSTT activity.
We investigated the frequency of GSTT1 and GSTM1 genes deletions in the randomised group of 237 school children (120 girls and 117 boys) in industrial town from central Poland. Genotyping of GSTM1 and GSTT1 was performed using a polymerase chain reaction on peripheral white blood cell DNA. The children were interviewed by the personal questionnaires about physical development, allergy, hypersensitivity reactions to drugs and food and family history of allergy and cancer diseases.
The deletions of GSTM gene and GSTT gene were found out in 106 (44,7%) and 51 (21,5%) of children, respectively. Both null genotypes (GSTM0 and GSTT0) were identified in 26 (11%) of children. The higher frequency of the genotype with GSTT1 gene present was identified in allergic children. There was no significant difference in frequency of GSTM1 and GSTT1 gene deletions in children with family history of cancer diseases or/ and allergy.
Our results indicate that the frequency of GSTM and GSTT genes deletions in-group of children from central Poland was similar to the other European populations. Our data indicates also that the identification of GSTT1 genotypes may be useful methods estimating the risk of development of allergy in children with atopy.

Key words: GSTM and GSTT genotype, children, allergy, cancer diseases

 

Prognoza ewolucji hipoplazji 
szpiku kostnego u dzieci w oparciu 
o immunocytochemiczne 
występowanie substancji P
Evolution of bone marrow hypoplasia in children 
prognosed by immunocytochemical detection of substance P

Michał Nowicki1 (2), Bogdan Miśkowiak (1), Małgorzata Kaczmarek-Kanold (2),
Małgorzata Partyka (1)

(1) Katedra Histologii i Embriologii AM w Poznaniu, (2)Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej IP AM w Poznaniu

Streszczenie: W latach 1998-2000 w Klinice Hematologii i Onkologii Instytutu Pediatrii w Poznaniu hospitalizowano 16 dzieci z klinicznymi i laboratoryjnymi wykładnikami hipoplazji szpiku kostnego. Uzyskany w drodze biopsji diagnostycznych materiał szpiku kostnego został wykorzystany do badań immunocytochemicznych, których celem było ustalenie markerów ryzyka transformacji nowotworowej. Oznaczano immunocytochemiczne występowanie substancji P oraz antygenu Ki67. W seryjnie wykonywanych badaniach wykazano, że pojawienie się substancji P na powierzchni komórek danej linii hematopoetycznej szpiku hipoplastycznego w odsetku powyżej 5% może być wczesnym markerem późniejszego rozwoju choroby rozrostowej szpiku kostnego.

Słowa kluczowe: In the years of 1998 - 2000 sixteen children with clinical and laboratory signs of bone marrow hypoplasia were hospitalised in the Department of Hematology and Pediatric Oncology, Medical University of Poznań. The bone marrow material, obtained by diagnostic biopsies, was used for immunocytochemical studies in order to establish markers of neoplastic transformation risk. Presence of substance P and of Ki67 antigen was examined. In a series of studies, the appearance of substance P on the surface of more than 5% cells in a given haemopoietic cell line of the hypoplastic bone marrow was found to carry the potential of becoming an early marker of the future hyperplastic process in bone marrow.

Key words: children, bone marrow hypoplasia, substance P, neoplastic transformation, prognosis, immunocytochemistry

 

Zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci 
i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym
Disorders of lipids metabolism in children 

and adolescents with arterial hypertension

Elżbieta Pac-Kożuchowska (1), Marek Majewski (2), Irena Szajner-Milart (2), 
Hanna Chrząstek-Spruch (3)

(1) Zakład Propedeutyki Pediatrii AM w Lublinie, (2) Klinika Pediatrii i Nefrologii AM w Lublinie, 
(3) Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM w Lublinie

Streszczenie: Badaniami objęto 45 dzieci z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 7 do 18 lat. Wśród badanych było 28 dzieci (16 dziewcząt i 12 chłopców) z nadciśnieniem samoistnym oraz 17 dzieci (10 dziewcząt i 7 chłopców) z nadciśnieniem pochodzenia nerkowego. U wszystkich badanych dzieci oznaczono w surowicy krwi, pobranej na czczo, stężenie trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL. Poziom cholesterolu LDL i VLDL określono metodą pośrednią. Otrzymane wyniki porównano z wcześniej opracowanymi normami własnymi. 
U dzieci z nadciśnieniem samoistnym stwierdzono wyższe poziomy trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, LDL-chol, VLDL-chol zarówno u chłopców jak i dziewcząt, w porównaniu z grupą kontrolną. U dzieci z nadciśnieniem nerkowym także były wyższe średnie wartości trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, LDL-chol i VLDL-chol oraz niższe wartości cholesterolu HDL w porównaniu z grupą kontrolną.
Stwierdzone u około 60% dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym podwyższone stężenie trójglicerydów oraz aterogennych frakcji cholesterolu LDL i VLDL potwierdzają obecność miażdżycorodnych czynników ryzyka w tej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: trójglicerydy, cholesterol całkowity, LDL-chol, VLDL-chol, HDL-chol, nadciśnienie tętnicze, czynniki ryzyka miażdżycy

Abstract: The study comprised 45 children with arterial hypertension aged 7-18. There were 28 children (16 girls and 12 boys) with idiopathic hypertension and 17 children (10 girls and 7 boys) with hypertension of renal origin. In all of the studied children fasting blood serum samples were evaluated for the following parameters: concentration of triglicerides, total cholesterol and HDL cholesterol. The level of LDL and VLDL cholesterol was determined with an indirect method. The obtained results were compared with earlier developed own standards. In children with idiopathic hypertension higher levels of triglicerides and of total cholesterol, LDL and VLDL cholesterol were confirmed, both in boys and in girls, as compared with the control group. In children with renal hypertension the mean values of triglicerides, total cholesterol and LDL and VLDL cholesterol were also higher and the values of HDL cholesterol were lower as compared with the control group. The increased concentration of triglicerides and of atherogenic fraction of LDL and VLDL cholesterol diagnosed in approx. 60% of children and youth with arterial hypertension confirm the presence of atherosclerotic risk factors in this group of patients.

Key words: triglicerides, total cholesterol, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, HDL-cholesterol, arterial hypertension, atherosclerotic risk factors

 

POSTĘPOWANIE DiaGNOSTYCZNO-LECZNICZE 
U DZIECI Z ZESPOŁEM EBSTEINA
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN CHILDREN WITH EBSTEIN ANOMALY

Agnieszka Tomik, Maria Wróblewska-Kałużewska

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego AM w Warszawie

Streszczenie: Autorzy dokonali analizy obrazu klinicznego i postępowania diagnostyczno-leczniczego u dzieci z zespołem Ebsteina w zależności od wieku pacjenta.
Najcięższy przebieg kliniczny manifestujący się sinicą i objawami niewydolności krążenia, stwierdzano w okresie noworodkowym. Poprawę kliniczną uzyskiwano po zastosowaniu prostaglandyn.
W okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym obraz choroby był skąpoobjawowy, natomiast u dzieci w wieku szkolnym obserwowano narastanie wraz z wiekiem pacjenta objawów klinicznych takich jak sinica, nietolerancja wysiłku i niewydolność krążenia. We wszystkich grupach wiekowych występowały różnego rodzaju zaburzenia rytmu i przewodzenia, w tym napadowe częstoskurcze nadkomorowe wymagające leczenia antyarytmicznego.

Słowa kluczowe: zespół Ebsteina, dzieci, noworodki, prostaglandyny, zaburzenia rytmu

Abstract: The aim of the study was analysis of clinical picture, diagnostics, and treatment in children with Ebstein anomaly. We have found that the most serious course of the disease with cyanosis and circulatory failure occurres in neonates and improves after continuous prostaglandin infusion. In infants and young children the clinical picture is less symptomatic, but intensification of cyanosis and circulatory failure have been observed during school period. In all ages different types of arrhythmias and conduction disturbances included supraventricular tachycardia were seen, requiring the administration of antiarrythmic drugs.

Key words: Ebstein anomaly, children, neonates, prostaglandin, cardiac arrythmia

 

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) o niezwykłej progresji po zakażeniu drogą tatuażu
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) of unusual 
progression after tattoo-induced infection

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś, Małgorzata Kozowicz

Klinika Pediatrii Ś A M Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach

Streszczenie: Przedstawiamy przypadek 16-letniej dziewczynki. Została przyjęta do Oddziału z powodu: trombocytopenii z objawami skazy krwotocznej, narastającego osłabienia oraz nawracających bólów głowy. Rozpoznano zespół nabytego upośledzenia odporności o niezwykłej progresji.

Słowa kluczowe: AIDS, trombocytopenia, infekcje oportunistyczne
Abstract: We present a case of a 16-year old girl. She was admitted to our unit because of thrombocytopenia with haemorrhagic symptoms, progressive weakness and recurrent headaches. Acquired Immunodeficiency Syndrome was diagnosed. The disease presented with unusual progression.

Key words: AIDS, thrombocytopenia, oportunistic infection

 

 

Sekwestracja płucna 
u noworodka – problemy diagnostyczne
Pulmonary sequestration in a newborn – diagnostic problems

Elżbieta Pac-Kożuchowska (1), Jolanta Amilkiewicz (2), Joachim Buchwald (3)

(1) Zakład Propedeutyki Pediatrii AM w Lublinie, (2) Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM w Lublinie, 
(3) Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce


Streszczenie: Przedstawiamy przypadek sekwestracji płucnej zewnątrzpłatowej rozpoznanej u noworodka, u którego od urodzenia występowały zaburzenia oddychania. Już podczas wykonywania USG płodu, wewnątrzmacicznie, stwierdzono obecność płynu w jamie opłucnowej. Badania wykonane po porodzie (Rtg i USG klatki piersiowej), potwierdziły obecność płynu wysiękowego w jamie opłucnowej lewej, przesunięcie śródpiersia na stronę prawą oraz zmniejszenie powietrzności górnych płatów obu płuc. Badanie TK klatki piersiowej wykazało obecność tworu guzowatego z obecnością płynu po stronie lewej, w kącie przeponowo-sercowym od tyłu. W diagnostyce różnicowej uwzględniliśmy guzy nowotworowe zlokalizowane w jamie brzusznej i w klatce piersiowej, jednak na podstawie uzyskanych wyników badań nie ustalono prawidłowego rozpoznania. Leczenie zachowawcze było nieskuteczne, w dalszym ciągu utrzymywały się zaburzenia oddychania. Noworodka przekazaliśmy do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Rabce, gdzie w trakcie zabiegu operacyjnego rozpoznano sekwestrację zewnątrzpłatową i wykonano resekcję sekwestru płucnego.
Słowa kluczowe:
noworodek, zaburzenia oddychania, wady wrodzone klatki piersiowej, sekwestracja zewnątrzpłatowa
Abstract: We present a case of extralobar sequestration diagnosed in a newborn with breathing disorders occurring after birth. In this child, prenatal ultrasound examination already revealed the presence of fluid in the pleural cavity. The examinations performed after the birth (chest X-ray and ultrasound) confirmed the presence of transudate in the left pleural cavity, dislocation of mediastinum to the right side and decrease of pneumatization of the upper lobes of both lungs. CT image confirmed the presence of a nodular formation with fluid on the left side in the phrenico-cardiac corner from the back side. Differentiation diagnosis included neoplastic nodules localised in the abdominal cavity and in the chest, however on the basis of the results of performed examinations no correct assessment was established. Conservative treatment was ineffective, and breathing disorders continued. The newborn was transferred to the Department of Thoracic Surgery in Rabka, where extralobar sequestration was diagnosed during surgery and resection of lobar sequestrum was performed.
Key words:
newborn, breathing disorders, congenital defects in the chest, extralobar pulmonary sequestration