2003, VOL. 33, NR 1 (streszczenia)

 Abstracts

 

Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba 
i nowy podział sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba
Variant Creutzfeldt-Jakob disease and new classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease

Paweł P. Liberski (1), Beata Sikorska (1), Rafał Grams (2), Jolanta Bratosiewicz (3)
(1) Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii UM w Łodzi, 
(2) Katedra Psychiatrii UM w Łodzi (3) Zakład Diagnostyki Wirusologicznej Katedry Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Śląskiej AM

Streszczenie: Przedstawiamy współczesne kryteria diagnostyczne wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) będącego wynikiem pasażu encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) na człowieka. VCJD występuje u ludzi młodych (średnia wieku 29 lat) i przebiega długo (kilkanaście miesięcy). Początkowo manifestuje się objawami psychotycznymi (lęk, agresja, zaburzenia zachowania, halucynacje), a następnie objawami neurologicznymi (bolesne dysestezje kończyn, ruchy mimowolne, objawy piramidowo-pozapiramidowe). Otępienie dołącza się w późniejszej fazie choroby. Charakterystyczny jest hiperintensywny sygnał w poduszce wzgórza w projekcji T2-MRI.
Słowa kluczowe: choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, enecefalopatia gąbczasta bydła, BSE

Abstract: We report here modern diagnostic criteria for variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) which resulted from bovine spongiform encephalopathy (BSE) transmitted from cattle to humans. VCJD affects young people (mean age 29 years) and is of a long duration. First signs and symptoms are mostly psychiatric (aggression, behavioral disturbances, withdrawal) followed by neurological signs (involuntary movements, painful dysesthesias). Dementia appear at the terminal stage of disease. The hyperintensive signal in pulvinar nuclei observed in T2 MRI projection is highly characteristic.
Key words: Creutzfeldt-Jakob disease, variant Creutzfeldt-Jakob disease, bovine spongiform encephalopathy, prion diseases

 

 

ROLA KWASU FOLIOWEGO W PIERWOTNEJ PROFILAKTYCE WAD CEWY NERWOWEJ
ROLE OF FOLIC ACID IN PRIMARY PREVENTION 
OF NEURAL TUBE DEFECTS

Henryka Sawulicka-Oleszczuk, Marzena Kostuch (1)
Klinika Patologii Ciąży i Położnictwa AM w Lublinie
(1) Klinika Perinatologii i Położnictwa AM w Lublinie

Streszczenie: Kwas foliowy jest znaczącym kofaktorem w syntezie DNA. Odgrywa istotną rolę w pierwotnej profilaktyce wad cewy nerwowej, które należą do ciężkich wad wrodzonych. Międzynarodowe badania wykazały zmniejszenie częstości występowania wad cewy nerwowej u kobiet z grupy ryzyka, które stosowały kwas foliowy co najmniej 3 miesiące przed zapłodnieniem.
Słowa kluczowe: kwas foliowy, pierwotna profilaktyka, wada cewy nerwowej

Abstract: Folic acid is an essential co-factor in DNA synthesis. Folic acid has been found to be effective for the primary prevention of neural tube defects, which are among the most common serious birth defects. An international study showed a reduction in the occurence of neural tube defects with a periconceptual folic acid supplementation in mothers at increased risk from having experienced a previous pregnancy affected by a neural tube defect. This vitamin supplementation should begin 3 months prior to conception. 
Key words: folic acid, primary prevention, neural tube defect

 

 

IMMUNOPROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY
IMMUNOPROPHYLAXIS OF RESPIRATORY SYSTEM INFECTIONS 
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Agnieszka Lipiec, Bolesław Samoliński
Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych AM w Warszawie 

Streszczenie: Zakażenia układu oddechowego są najczęstszą przyczyną chorobowości we wszystkich grupach wiekowych. Chorobotwórcze drobnoustroje to przede wszystkim wirusy i bakterie. W leczeniu chorób układu oddechowego wywołanych przez wirusy ciągle nie dysponujemy skutecznymi preparatami. Skuteczność standardowych antybiotyków w leczeniu bakteryjnych zakażeń układu oddechowego w nieuchronny sposób zmniejsza się z powodu pojawienia się zarówno wielu szczepów opornych, jak też licznych nowych drobnoustrojów chorobotwórczych. W tej sytuacji konieczne jest prowadzenie czynnej profilaktyki immunologicznej. W pracy przedstawiono aktualne możliwości czynnej immunoprofilaktyki zakażeń układu oddechowego u dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: zakażenie układu oddechowego, szczepionki, immunomodulatory, dzieci


Abstract: Infections of the respiratory system are the most frequent cause of morbidity in all age groups. The pathogenic microorganisms are predominantly viruses and bacteria. We still do not possess efficacious therapeutic preparations to fight the diseases of respiratory system generated by viruses. The effectiveness of standard antibiotics used in the treatment of bacterial infections of respiratory system dwindle inevitably. This phenomenon is caused by the existence of resistant bacterial strains and numerous new pathogenic microorganisms. In these circumstances it is essential to perform active immunoprophylaxis. Currently available methods employed in active immunoprophylaxis of the respiratory system infections in children and adolescents are presented in this article.
Key words: respiratory system infections, vaccines, immunomodulators, children

 

Diagnostyka zaburzeń rytmu 
i przewodnictwa u płodu
Prenatal diagnostics of arrhythmias 
and conduction disturbances

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała (1), Jerzy Stańczyk
Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UM w Łodzi
(1)Indywidualny tok studiów na V roku Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

 

Streszczenie: Zaburzenia rytmu są jednym z najczęstszych wskazań do przeprowadzenia prenatalnej diagnostyki echokardiograficznej. Dzięki postępowi jaki dokonał się ostatnio w metodach obrazowania układu krążenia u płodu, stało się możliwe dokładne rozpoznawanie rodzaju zaburzeń rytmu, a tym samym wprowadzanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego. 
Słowa kluczowe: zaburzenia rytmu i przewodnictwa, płody, echokardiografia, leczenie

Abstract: Cardiac arrhythmias are one of the most frequent indications for fetal echocardiographic assessment. Due to progress that has lately been made in the methods of visualizing the fetal cardiovascular system, it is now possible to determine the exact kind of arrhythmia and thus to introduce adequate pharmacological treatment.
Key words: arrhythmia, conduction disturbances, fetuses, echocardiography, treatment

 

 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
TORBIELI ŚLEDZIONY U DZIECI 
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF SPLENIC CYSTS IN CHILDREN

Anna Taczalska-Piekarska
Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Streszczenie: Torbiele śledziony u dzieci występują rzadko. Dzielą się w zależności od: 1. etiologii na: torbiele pasożytnicze lub niepasożytnicze oraz 2. budowy ściany na: torbiele prawdziwe, posiadające wyściółkę nabłonkową (pasożytnicze, nabłonkowe, wywodzące się z międzybłonka) i torbiele rzekome, bez wyściółki nabłonkowej (pourazowe, pozapalne i zwyrodnieniowe). Objawy nie są charakterystyczne i dlatego często przypisuje się je sąsiadującym ze śledzioną narządom. Wiele torbieli wykrywa się przypadkowo podczas badań USG lub po otwarciu jamy brzusznej. W diagnostyce torbieli śledziony wykorzystuje się różne metody radiologiczne: rentgenowskie zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej, USG, TK, scyntygrafię, MRI, wybiórczą arteriografię pnia trzewnego, przezskórną biopsję. Leczenie jest zachowawcze (małe bezobjawowe torbiele pourazowe) lub operacyjne (nakłucie przezskórne i opróżnienie torbieli z lub bez sklerotyzacji lub marsupializacji, usunięcie torbieli operacyjne laparoskopowe lub metodą otwartą, częściowe lub całkowite usunięcie śledziony). Ze względu na ryzyko ciężkich zakażeń u dzieci po splenektomii preferowane są metody oszczędzające śledzionę oraz stosowanie szczepień ochronnych i profilaktyki antybiotykowej.
Słowa kluczowe: torbiele śledziony, dzieci, leczenie oszczędzające, wycięcie śledziony

Abstract: Cystic lesions of the spleen are a rare entity. Their classification is based on 1. etiology: parasitic or non-parasitic and 2. cystic wall structure: true (primary) cysts with epithelial lining (parasitic, epithelial, mesothelial) and false (secondary) cysts without epithelial lining (posttraumatic, postinfectious, degenerative). Clinical symptoms are non-specific, therefore many cysts of the spleen are diagnosed incidentally during ultrasound examination or laparoscopy. Diagnosis is based on various imaging methods: ultrasound, computer topmography, scintigraphy, MRI, selective angiography, percutaneous biopsy. The treatment has evolved from total splenectomy to conservative surgery. Various surgical techniques are employed: cystic drainage, aspiration and sclerosis, cystectomy, marsupialisation of the cystic wall, partial splenectomy. Recommendations for children undergoing partial or total splenectomy include preoperative pneumococcus and Haemophilus influenzae vaccinations and prophylactic antibiotics postoperatively.
Key words: splenic cysts, children, treatment, splenectomy, splenic preservation

 

CHLAMYDIOWE ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH U DZIECI
CHLAMYDIAL INFECTiONS OF THE RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN

Joanna Tyl
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu są choroby dróg oddechowych występujące w wieku dziecięcym, których czynnikiem etiologicznym są chlamydie. Przedstawiono przegląd polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z ostatnich lat, szczególnie w kontekście najczęstszych postaci zakażenia, związku zakażeń chlamydiowych z nadreaktywnością oskrzeli, a także częstości występowania zakażeń chlamydiowych w tej grupie wiekowej.
Słowa kluczowe: chlamydie, dzieci, układ oddechowy

Abstract: In the paper, diseases of the respiratory tract of chlamydial origin in children are presented. Latest publications on the subject are reviewed, especially in the context of predominant forms of infection, the possible role of Chlamydia in the origin of bronchial hyperresponsivness and epidemiological data. 
Key words: Chlamydia, children, respiratory tract

 

 

Ocena skuteczności leczenia dzieci 
z toksoplazmozą wrodzoną rozpoznaną 
na podstawie pourodzeniowych badań przesiewowych
Evaluation of the efficacy of postnatal treatment 
in children with congenital toxoplasmosis identified 
by the neonatal screening programme 

Małgorzata Paul (1), Jerzy Szczapa (2), Anna Jaworska (2), 
Hanna Twardosz-Pawlik (3)
(1) Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu,
(2) Klinika Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii AM w Poznaniu, 
(3) Klinika Okulistyczna Katedry Okulistyki AM w Poznaniu

Streszczenie: Przedstawiono wstępną ocenę skuteczności badań przesiewowych noworodków w kierunku toksoplazmozy wrodzonej, połączonych z zastosowaniem intensywnego leczenia przeciwpasożytniczego od pierwszych dni życia dla zapobiegania klinicznym następstwom zarażenia Toxoplasma gondii. Badaniami klinicznymi, okulistycznymi, serologicznymi i obrazowymi objęto 35 dzieci urodzonych w latach 1996-2000 na terenie Wielkopolski, u których wrodzone zarażenie T. gondii rozpoznano w pierwszym tygodniu życia na podstawie wykrycia obecności swoistych przeciwciał IgA i/lub IgM we krwi obwodowej pobranej na bibułę. U 24 pacjentów (68,6%) stwierdzono bezobjawową postać zarażenia T. gondii po urodzeniu lub odwracalne niecharakterystyczne objawy. Objawową postać toksoplazmozy zaobserwowano w 8 przypadkach; u 2 dzieci z subkliniczną postacią zarażenia T. gondii stwierdzono współistniejące wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii. Tylko u jednego spośród 35 noworodków wystąpiła ciężka postać toksoplazmozy wrodzonej z uogólnioną parazytemią oraz uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku. Swoiste leczenie przeciwpasożytnicze prowadzono przez okres 12-24 miesięcy, w zależności od stopnia ciężkości objawów klinicznych oraz odpowiedzi immunologicznej pacjenta na antygeny T. gondii. Podczas 29-72 miesięcy obserwacji klinicznej nie stwierdzono klinicznych objawów reaktywacji wrodzonego zarażenia T. gondii. Wniosek: Serologiczne, masowe badania przesiewowe noworodków skojarzone z intensywnie prowadzonym, długotrwałym leczeniem postnatalnym, okazały się wysoce skuteczne w zapobieganiu występowania ciężkich następstw klinicznych wrodzonego zarażenia T. gondii w okresie wczesnego dzieciństwa. 
Słowa kluczowe: toksoplazmoza wrodzona, badania przesiewowe noworodków, objawy kliniczne, leczenie postnatalne

Abstract: The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of serological screening in newborns from the Wielkopolska region, followed by the intensive postnatal anti-parasitic therapy for the prevention of early clinical and immunological recurrences in young infants with confirmed congenital T. gondii infection. Thirty-five neonates not treated prenatally, born in 1996-2000 were included into the clinical follow-up study. The infants were identified during the first days of life by regional serological screening detecting anti-T. gondii specific IgA and/or IgM antibodies in neonatal blood collected on filter-paper cards. Paediatric, ophthalmologic, imaging and serological investigations were performed every 2 months during the anti-Toxoplasma drugs administration, and then every 4 months after the treatment withdrawal. 24 infants (68.6%) presented a subclinical form of congenital T. gondii infection or they demonstrated some reversible non-specific symptoms or signs at birth. The clinically overt form of congenital toxoplasmosis occurred in 8 cases; in 2 infants the co-existing congenital cytomegalovirus infection was diagnosed. Only in one of the 35 children, a severe form of congenital infection was confirmed with a generalized parasitaemia and a central nervous system damage leading to the death at 12 months of age. The specific anti-parasitic treatment was prescribed from the neonatal period for 12-24 months according to the severity of infection and the immunological status of the patient. During the 29-72 months follow-up period no clinical relapses or secondary reactivations were observed. Conclusion: Mass neonatal screening for anti-Toxoplasma specific IgA and/or IgM antibodies followed by the postnatal anti-parasitic chemotherapy seems to be promising in a prevention of early clinical sequelae of congenital T. gondii infection until 4 years of age. 
Key words: congenital toxoplasmosis, neonatal screening, clinical symptoms, postnatal treatment

 

 

 

Ocena porównawcza ilościowych badań kości u dzieci metodą DEXA 
i ultradZwiękową
Comparison of quantitative bone studies in children
using DEXA method and ultrasound

Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Błaszczyk, 
Andrzej Lewiński (1), Elżbieta Loba-Jakubowska
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii UM w Łodzi
(1) Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy, Zakład Tyreologii, SK nr 3 w Łodzi

Streszczenie: Celem pracy było porównanie wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej z oceną mineralizacji kośćca metodą DEXA dla określenia przydatności badań ultradźwiękowych w diagnostyce osteoporozy i osteopenii u dzieci. Badaniami objęto 118 dzieci w wieku od 7 do 18 lat, w tym 48 dziewcząt i 70 chłopców. Na podstawie kompleksowych badań klinicznych, densytometrycznych i biochemicznych u 43 spośród nich rozpoznano osteoporozę (w tym u 17 pierwotną i u 26 wtórną), u 33 rozpoznano osteopenię (w tym u 1 pierwotną i u 32 wtórną), natomiast u pozostałych 42 dzieci z grup ryzyka osteoporozy mineralizacja kośćca była prawidłowa. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie ultradźwiękowe kości piętowej aparatem typu Achilles Plus Solo analizując trzy parametry: Stiffness, SOS i BUA. Uzyskane wyniki odniesiono do densytometrycznych, klinicznych i biochemicznych wykładników zaburzeń mineralizacji. Wykazano istotną statystycznie dodatnią zależność pomiędzy wskaźnikami mineralizacji kośćca uzyskanymi metodą ultradźwiękową i DEXA. U pacjentów z osteoporozą i osteopenią stwierdzono niższe wartości Stiffness, SOS i BUA w porównaniu do dzieci z prawidłową mineralizacją. Nie ujawniono jednak istotnych statystycznie różnic pomiędzy pacjentami z osteoporozą i osteopenią. Wykazano znamiennie statystycznie niższe wartości parametrów badania ultradźwiękowego u dzieci ze złamaniami kręgów, natomiast nie było różnic w tym zakresie pomiędzy pacjentami ze złamaniami i bez złamań kości długich w wywiadzie. Wyniki badania ultradźwiękowego korelowały istotnie statystycznie z niektórymi biochemicznymi wskaźnikami metabolizmu kostnego. Wnioski: Badanie ultradźwiękowe kości piętowej wydaje się być bardzo przydatne we wstępnej, przesiewowej diagnostyce zaburzeń mineralizacji kośćca. Pomimo, iż dobrze koreluje z wynikami badań metodą DEXA, nie może jednak zastąpić klasycznej densytometrii, między innymi z uwagi na niemożność rozróżnienia na tej podstawie osteoporozy i osteopenii. 
Słowa kluczowe: badanie ultradźwiękowe kości piętowej, diagnostyka osteoporozy i osteopenii, dzieci 

Abstract: The aim of the study was to compare the results of ultrasound examination of the calcaneus with DEXA method of mineralization evaluation to determine the usefulness of ultrasound in the diagnosing of osteoporosis and osteopenia in children. The study comprised 118 children aged 7 to 18 years (48 girls and 70 boys). On the basis of complex clinical, densitometric and biochemical examinations the diagnosis of osteoporosis was established in 43 children (including 17 with primary osteoporosis and 26 secondary), and in 33 children – osteopenia (in 1 case primary and in 32 secondary osteoporosis). In the remaining 42 children from osteoporosis risk group bone mineralization was normal. In all patients ultrasound examination of calcaneus using Achilles Plus Solo apparatus was performed according to the three parameters: Stiffness, SOS i BUA. The obtained results were compared with densitometric, clinical and biochemical features of bone mineralization disorders. There was a statistically significant positive correlation between the results of bone mineralization obtained by ultrasound and DEXA. In patients with osteoporosis and osteopenia the values of Stiffness, SOS and BUA were lower than in children with normal mineralization. There was no significant difference between patients with osteoporosis and osteopenia. The values of ultrasound parameters were significantly lower in children with vertebral fractures, but there was no difference between the patients with and without fractures of long bones. Ultrasound results significantly correlated with some biochemical markers of bone metabolism. Conclusions: Ultrasound examination of the calcaneus appears extremely useful in the initial, screening diagnostics of bone mineralization disorders. Even though its results correlate well with the results obtained by DEXA, it cannot replace traditional densitometry, as it does not allow for the differentiation between osteoporosis and osteopenia. 
Key words: ultrasound examination of calcaneus, diagnostics of osteoporosis and osteopenia, childrenRozwój psychiczny dzieci hipotroficznych urodzonych z ciąż donoszonych
Postnatal mental development of full-term 
intrauterine growth retarded infants

Ewa Welfel, Jakub Welfel1, Andrzej Bieńkiewicz (1)
Oddział Neonatologii Kliniki Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
(1) Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej UM w Łodzi

Streszczenie: Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu stanowi istotny problemem medycyny perinatalnej. W ostatnim czasie zainteresowanie badaczy budzi dalszy rozwój psychiczny dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu. Celem pracy była ocena rozwoju psychicznego dzieci hipotroficznych urodzonych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1994-1998.
Badaniami objęto grupę 136 donoszonych, urodzonych w dobrym stanie ogólnym dzieci. Grupę badaną stanowiło 76 dzieci, które urodziły się z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania, z masą ciała poniżej 
5 centyla. Grupę kontrolną stanowiło 60 dzieci urodzonych w tym samym czasie z masą ciała pomiędzy 25-75 centylem. Dodatkowo uwzględniono podział grupy badanej na dzieci urodzone z hipotrofią asymetryczną 
i symetryczną. Wszystkie dzieci poddano testowi na inteligencję odpowiedniemu dla wieku. Do oceny rozwoju psychicznego posłużono się Skalą Inteligencji Termana-Merrill. Uzyskane wyniki pozwoliły ustalić, że dzieci hipotroficzne wykazują mniejsze tempo rozwoju psychicznego w stosunku do swych rówieśników urodzonych jako noworodki eutroficzne. Ustalono również, że najniższe wskaźniki IQ występują wśród dzieci urodzonych z hipotrofią symetryczną. Wyniki pracy wskazują, że dzieci donoszone urodzone w stanie ogólnym dobrym, 
u których jedynym powikłaniem było wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu, pomimo pozornie prawidłowego rozwoju wymagają opieki specjalistycznej w celu zapewnienia im jednakowego funkcjonowania 
w grupie rówieśników.
Słowa kluczowe: rozwój psychiczny, wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu

Abstract: Intrauterine growth retardation (IUGR) presents an important problem in perinatal medicine. The aim of the study was to evaluate further mental development of children born with IUGR in the Institute of Obstetrics and Gynecology between 1994-1998.
136 mature born infants were included into the study. The studied group consisted of 76 newborn infants with IUGR (<5th percentile) who were divided into two group of symmetric and non symmetric IUGR. 60 eutrophic (25-75 percentile) infants were included into the control group. Intelligence quotients were estimated with the use of age specific tests. Mental development was assessed according to the Terman Merrill score. Statistically significant difference in psychical development of IUGR born children versus eutrophic newborns was found. The lowest IQ were found in symmetrical IUGR group. Our data suggest that all IUGR born infants need specific pediatric follow up to improve their mental development.
Key words: mental development, intrauterine growth retardation

 

 

Ocena korelacji stężenia całkowitej IgE i swoistej IgE na białka mleka krowiego 
u dzieci z IgE – zależną alergią
Correlation between total IgE concentration 
and specific IgE on cow’s milk in children 
with IgE dependent allergy

Joanna Gąsiorowska, Izabela Zielińska, Agnieszka Chrobot, 
Anna Szaflarska-Szczepanik 
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii UM w Bydgoszczy

Streszczenie: W Alergia na białka mleka krowiego jest schorzeniem, które pojawia się w najwcześniejszym okresie życia dziecka. W rozpoznaniu bierze się pod uwagę wywiad i objawy kliniczne, często jednak wymagane jest wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych, między innymi określających mechanizm IgE – zależny. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy stężeniem całkowitej IgE i alergenowo – swoistej IgE na białka mleka krowiego u dzieci z IgE - zależną alergią pokarmową. Analizą objęto 133 pacjentów Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Przyklinicznej Poradni Alergologicznej z objawami alergii skórnej, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego w wieku od 6 tygodni do 10 lat. Oznaczano stężenie całkowitej IgE oraz alergenowo swoiste IgE przeciwko białkom mleka krowiego. W analizowanej grupie tylko u 30 dzieci wykazano podwyższone stężenie cIgE, co stanowi 22.6% ogółu analizowanych. Spośród 40 niemowląt w wieku 0 – 6 miesięcy tylko u 1 stwierdzono podwyższone stężenie cIgE, co stanowi 2.5% tej grupy wiekowej; w wieku 7 – 12 miesięcy było 29 dzieci, z tego u 6 obserwowano podwyższone stężenie cIgE, co stanowi 20,7% w tej grupie wiekowej; w wieku 13 – 24 miesiąca było 23 dzieci z tego u 7 obserwowano podwyższone stężenie cIgE, co stanowi 30,4% oraz w wieku powyżej 24 miesięcy – 41 dzieci, z tego u 16 obserwowano podwyższone stężenie cIgE, co stanowi 39% tej grupy wiekowej. Jednocześnie oceniono stężenie cIgE w zależności od klasy asIgE. Podwyższone stężenie cIgE odnotowano jedynie u 17,3% dzieci z II kl asIgE, 35,3% dzieci z III kl asIgE oraz 50% dzieci z IV kl. Wnioski: 1. Oznaczanie cIgE w pierwszym półroczu życia jest badaniem mało przydatnym, ponieważ pomimo objawów klinicznych oraz podwyższonego asIgE stężenie cIgE jest najczęściej prawidłowe.2. Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy klasą asIgE, a częśtością występowania podwyższonego stężenia cIgEKluczowe słowa: alergia pokarmowa dzieci, IgE całkowite, IgE alergenowo-swoiste
Słowa kluczowe: młodzież szkolna, zdrowie i samopoczucie psychospołeczne, ocena subiektywna, tendencje zmian, okres transformacji

Abstract: Allergy to cows’ milk is a disease, which is observed in infants in the early stages of life. Interview and clinical symptoms are considered in the diagnosis, although additional examinations, such as the determination of IgE dependent mechanism are frequently required.The aim of the study is to evaluate the relationship between the concentration of total IgE and specific IgE of cows’ milk in children with IgE dependent allergy. The analysis comprised 133 patients in Department of Paediatrics, Allergology and Gastroenterology aged from 6 weeks to 10 years with symptoms of skin, respiratory tract and gastrointestinal allergy. The concentration of total IgE and specific IgE against cows’ milk proteins were marked. Only 30 children (22.6%) of the examined group had increased cIgE level. Out of 40 infants aged from 0 to 6 months only 1 (2.5%) of the examined group had increased total IgE level. Out of 29 children aged from 7 to 12 months the increase in the concentration of total IgE level was observed in 6 children, that is in 20.7% of this age group. The increase in the concentration of total IgE also occurred in the case of 7 children out of 23, i.e. 30.4% children aged between 13 and 24 months, while in the group of 41 children aged 24 months and more the concentration of total IgE was discernable in 16 subjects, that is in 39% of the group. In addition, the level of total IgE was increased in 17.3% of class II specific IgE, 35.3% of class III specific IgE and 50% of class IV children. Conclusions: 1. The assessment of total IgE level in the first six months of life is not highly useful because it is mostly normal in spite of clinical symptoms and increased level of specific IgE. 2. There is a positive correlation between the class of specific IgE and the prevalence of increased level of total IgE.
Key words: food allergy, children, total IgE, specific IgE


 

Zmiany stężeń lipidów u dzieci 
z hipercholesterolemią w okresie pokwitania
Lipid dynamics in adolescent children 
with hypercholesterolemia

Aleksandra Michalewska (1), Ewa Małecka-Tendera (2), 
Katarzyna Klimek (3), Danuta Piskorska (4)
(1) Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, (2)Katedra Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ŚAM 
w Katowicach, 3Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego ŚAM 
w Katowicach, 4 Katedra Biochemii ŚAM w Katowicach

Streszczenie: Przeanalizowano zmienność stężeń parametrów gospodarki lipidowej w okresie 12 miesięcy u 334 dzieci (193 dziewczynek i 141 chłopców) w wieku 11-15 lat, u których wstępne stężenie cholesterolu całkowitego przekraczało wartość graniczną (wg National Cholesterol Education Program –NCEP) - 4,4 mmol/l. Po upływie roku u wszystkich dzieci stężenie cholesterolu utrzymywało się powyżej górnej granicy normy, jednak tylko u połowy z nich było ono zbliżone do wartości uzyskanej w badaniu wstępnym. U pozostałych stężenia te podlegały istotnej zmienności, wykazując zarówno tendencję rosnącą, jak i malejącą. Podobnie kształtowały się stężenia LDL- cholesterolu, HDL-cholesterolu i triglicerydów. Uzyskane wyniki świadczą o tendencji do utrzymywania się podwyższonego stężenia cholesterolu w okresie pokwitania, nakazują jednak ostrożność w interpretowaniu wyników badań kontrolnych profilu lipidowego. 
Słowa kluczowe: lipidy, dzieci, hipercholesterolemia

Abstract: The dynamics of blood lipids concentration over one year period was studied in 334 children (193 girls and 141 boys) in the age of 11 – 15 years, in whom basal cholesterol level exceeded the borderline value – 4.4 mmol/l (according to the national Cholesterol Education Program). The results of the study showed that after 12 months all children remained hypercholesterolemic, although in only half of them cholesterol concentration was approaching the baseline value. In the remaining, cholesterol concentration had a tendency for spontaneous decrease or increase. Remeasured LDL- cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides levels showed similar dynamics. It is concluded that pubertal children with elevated cholesterol remain hypercholesterolemic after 12 months but lipid profile check-up results should be interpreted with caution. 
Key words: lipids, children, hipercholesterolemia

 

 

Wpływ alergii na zapis pH–metryczny 
u dzieci z obturacyjnymi 
zapaleniami oskrzeli
The effect of allergy on pH–metric record 
in children with obstructive bronchitis

Izabela Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii AM w Bydgoszczy

Streszczenie: Celem pracy była analiza parametrów pH–metrycznych u dzieci z nawracającymi obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli w zależności od obecności lub braku alergii. Badaniami objęto 109 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 17 lat z podejrzeniem refluksu żołądkowo–przełykowego, u których w wywiadzie stwierdzono przynajmniej dwa epizody obturacyjnego zapalenia oskrzeli w ciągu roku. Ze względu na możliwość wpływu alergii na częstość infekcji dróg oddechowych zastosowano podział na dwie grupy: grupa I - dzieci z alergią pokarmową i/lub wziewną (n = 36), grupa II - dzieci bez alergii (n = 73). U każdego dziecka wykonano 24 
– godzinne badanie pH–metryczne. Uzyskany zapis poddano analizie komputerowej. Średnia wieku dzieci 
z alergią była znamiennie statystycznie wyższa (9,5 lat) niż dzieci bez alergii (2 lata). Dzieci z alergią chorowały na obturacyjne zapalenia oskrzeli znacznie częściej w ciągu roku (średnio 5,5) niż dzieci bez alergii (średnio 4). Dzieci z alergią zgłaszały również częściej objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak: zgaga, bóle brzucha, nudności. Porównując parametry pH–metryczne u dzieci z grupy I i II nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic odnośnie żadnego z analizowanych parametrów. Wniosek: Żaden z analizowanych parametrów pH – metrycznych nie jest przydatny w różnicowaniu refluksu żołądkowo – przełykowego pierwotnego 
i wtórnego do alergii. 
Słowa kluczowe: refluks żołądkowo – przełykowy, obturacyjne zapalenia oskrzeli, alergia

Abstract: Aim of this study was pH–metric analysis in children with obstructive bronchitis depending on the presence or absence of allergy. 109 children aged from 4months to 17 years with suspected gastroesophageal reflux were examined. In medical history of patients at least two episodes of obstructive bronchitis were stated within a year. To evaluate the possibility of allergy influence on the frequency of infections in the respiratory tract, the children were divided into two groups: group I - children with allergy, n = 36, group II - children with no allergy, n = 73. For every child 24 – hours pH–metric examination was performed. The obtained record was analysed by a computer. The average age of children with an allergy was statistically much higher (9.5 years) than that of children without allergy (2 years). Children with allergy suffered from obstructive bronchitis significantly more often within a year (on average 5.5) than children without allergy (average 4). Children with allergy raised more often symptoms from alimentary tract such as: heartburn, abdominal pain, nausea.There were no statistically significant differences in pH–metric parameters between children from group I and II.Conclusion: None of the analysed pH–metric parameters is useful in differentiating between primary and secondary gastroesophageal reflux and allergy. 
Key words: gastroesophageal reflux, recurrent bronchitis, allergy