2001, VOL. 31, NR 1 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Nagłe stany zagrożenia życia u niemowląt - zespół ALTE

Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski

Apparent life threatening events (ALTE) in infants

Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski

Ocena zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki
u chorych na mukowiscydozę

Jarosław Walkowiak

Assessment of exocrine pancreatic function
in patients with cystic fibrosis

Jarosław Walkowiak

Mioklonie u dzieci  - problem diagnostyczny

Tatiana Janiszewska, Grażyna Sergot-Martynowska

Myoclonia in chiidren - problem with diagnosing

Tatiana Janiszewska, Grażyna Sergot-Martynowska

Leki antyleukotrienowe w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci

Iwona Stelmach,
Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka,
Joanna Jerzyńska, Piotr Kuna

The treatment of childhood asthma
with antiieukotriene drugs

Iwona Stelmach,
Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka,
Joanna Jerzyńska, Piotr Kuna

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Charakterystyka kliniczna
zespołu ALTE u dzieci hospitalizowanych

Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski,
Janusz Semeniuk, Irena Wysocka

Clinical characteristics of Apparent Life Threatening Events (ALTE) in chiidren

Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski,
Janusz Semeniuk, Irena Wysocka

Rozpoznanie i ocena przydatności diagnostycznej badań obrazowych mózgu u dzieci hospitalizowanych z powodu bólów głowy

Janusz Wendorff, Marcin Tosik, Anna Grodzka

Diagnosis and diagnostic value of brain image examination in chiidren hospitalized
because of headaches

Janusz Wendorff, Marcin Tosik, Anna Grodzka

Odstęp QT i zespół ST-T w całodobowej rejestracji EKG metodą Holtera u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem napięcia układu autonomicznego

Zbigniew Krenc, Jan Baszczyriski,
Elżbieta Rapacka

QT interval and ST - T complex in twenty-four-hour ECG Holter monitoring in chiidren and adolescents with reference to the tonę of autonomie nervous system

Zbigniew Krenc, Jan Baszczyriski,
Elżbieta Rapacka

Atopowa alergia pokarmowa u dzieci z wysokimi stężeniami całkowitej immunoglobuliny E

Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka

Atopic food allergy in chiidren with high concentration oftotal immunoglobulin E

Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka

Analiza jakości żywienia w ocenie dzieci szkolnych
z województwa Kujawsko-Pomorskiego

Anna Szaflarska-Szczepanik,
Lidia Wika, Maria Maćkowska

Quality of dietary patterns in opinion of school chiidren from Kujawy-Pomerania region

Anna Szaflarska-Szczepanik,
Lidia Wika, Maria Maćkowska

Zatrucia u dzieci i młodzieży
- nowe problemy

Wiesława Bukowska, Agnieszka Szlagatys,
Maria Korzon

lntoxication in chiidren and adolescents
- new problems

Wiesława Bukowska, Agnieszka Szlagatys,
Maria Korzon

25 lat doświadczeń w zespołowym leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia

Julia Kruk-Jeromin

25 years experiences in multidisciplinary treatment of cleft lip and palate

Julia Kruk-Jeromin

Szczepienia dzieci z układowymi chorobami tkanki łącznej przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B
Część II: Ocena skuteczności szczepień przeciwko wzw B dzieci chorych na młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (mpzs) i inne układowe
zapalne choroby tkanki łącznej

Anna Sikora, Henryka Brózik, Danuta Chlebna-Sokół,
Dorota Kardas-Sobantka, Małgorzata Biernacka,
Elżbieta Smolewska, Ewa Polakowska

Vaccination against hepatitis B in chiidren with connective tissue diseases 

Part II. Efficacy of vaccination against virus hepatitis B in chiidren with chronic juvenile arthritis and other connective tissue diseases

Anna Sikora, Henryka Brózik, Danuta Chlebna-Sokół,
Dorota Kardas-Sobantka, Małgorzata Biernacka,
Elżbieta Smolewska, Ewa Polakowska

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Zapalenie mięśni towarzyszące mieszanej infekcji wirusowej HCV i Coxsackie B2 u 6-letniego chłopca

Witold Kołłątaj, Stetan Niewiadomy, Leszek Szewczyk

Połymyositis accompanying mixed hepatitis C virus ano Coxsackie virus B2 infection in a 6-year-old boy

Witold Kołłątaj, Stetan Niewiadomy, Leszek Szewczyk

Wyjątkowe przyspieszenie rozwoju somatycznego i płciowego u chłopca z niedoborem 11 p-hydroksylazy steroidowej

Jerzy Starzyk, Anna Bartnik-Mikuta, Ewa Małunowicz, Hanna Dziatkowiak

Exceptional acceleration of somatic and sexual development in a boy with steroid 11 beta - hydroxylase insufficiency

Jerzy Starzyk, Anna Bartnik-Mikuta, Ewa Małunowicz, Hanna Dziatkowiak

Współwystępowanie zespołu Klippel-Feila, odwrócenie trzew i guza tylnej jamy czaszki: opis przypadku

Paweł Gruenpeter, Jolanta Ziółkowska-Drab,
Agnieszka Suchoszek-Sandelewska,
Paweł Lelek, Anna Gruenpeter

Klippel-Feill syndrome, situs inversus and tumor of posterior cranial fossa: a case report

Paweł Gruenpeter, Jolanta Ziółkowska-Drab,
Agnieszka Suchoszek-Sandelewska,
Paweł Lelek, Anna Gruenpeter

FORUM

Komunikaty i zalecenia

Announcements

Listy do redakcji

Letters to the Editor

Oceny książek 

Book reviews

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals