2002, VOL. 32, NR 1 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Immunologiczne i biochemiczne markery zapalenia 
w krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową

Iwona Stelmach

Immunological and biochemical markers 
of inflammation in peripheral blood of asthmatic persons

Iwona Stelmach

Problem nawrotu zachorowań na krztusiec

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Andrzej Zieliński, Dorota Borys

Problem of reemergence of pertussis

Full version in Acrobat Reader format

Andrzej Zieliński, Dorota Borys

Wybrane aspekty leczenia L-asparaginazą 
w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego

Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski

Chosen aspects of L-asparaginase treatment 
in neoplastic diseases of hematopoetic system

Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski

Mechanizmy odpornościowe 
u noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami serca

Jarosław Paśnik, Jadwiga Moll, Małgorzata Banasik

Immune mechanisms 
in newborns and infants with congenital heart diseases

Jarosław Paśnik, Jadwiga Moll, Małgorzata Banasik

Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny 
a powstawanie blizn nerkowych u dzieci z chorobami układu moczowego

Magdalena Kowalewska-Pietrzak, 
Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski

Angiotensin-converting enzyme 
gene polymorphism and renal scarring in children with urological diseases

Magdalena Kowalewska-Pietrzak, 
Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Stan profilaktyki i wczesnego leczenia 
wrodzonej dysplazji stawu biodrowego w Polsce

Andrzej Łempicki, Małgorzata Wierusz-Kozłowska

Status of prevention and early treatment 
of the congenital dysplasia of the hip in Poland

Andrzej Łempicki, Małgorzata Wierusz-Kozłowska

Obraz endoskopowy 
błony śluzowej górnego odcinka przewodu 
pokarmowego stwierdzany u dzieci z przewlekłymi bólami brzucha ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori

Maria Łukasik, Małgorzata Rusek-Zychma, 
Małgorzata Stojewska, Małgorzata Barć-Czarnecka, 
Elżbieta Łukasik, Stanisław Ronczkowski, 
Agnieszka Krzywicka, Beata Kazior-Banaszak

Endoscopic picture 
of mucosa of upper part 
of gastrointestinal tract in children 
with chronic abdominal pain with Helicobacter pylori infection

Maria Łukasik, Małgorzata Rusek-Zychma, 
Małgorzata Stojewska, Małgorzata Barć-Czarnecka, 
Elżbieta Łukasik, Stanisław Ronczkowski, 
Agnieszka Krzywicka, Beata Kazior-Banaszak

Pneumocystozowe zapalenie płuc u dzieci 
a zapalenia płuc o innej etiologii – porównanie przebiegu klinicznego

Maria Łukasik, Agnieszka Krzywicka,
Elżbieta Łukasik, Małgorzata Rusek-Zychma,
Małgorzata Barć-Czarnecka, Małgorzata Stojewska

Pneumocystis carinii pneumonia 
and other pneumonias in children – differential diagnosis of clinical manifestation

Maria Łukasik, Agnieszka Krzywicka,
Elżbieta Łukasik, Małgorzata Rusek-Zychma,
Małgorzata Barć-Czarnecka, Małgorzata Stojewska

Znamienne obniżenie odcinka ST 
w badaniu EKG metodą Holtera u dzieci i młodzieży

Zbigniew Krenc, Jan Baszczyński, Wojciech Mazurowski

Significant depression of ST - segment 
in ECG Holter monitoring in children and adolescents

Zbigniew Krenc, Jan Baszczyński, Wojciech Mazurowski

Zaburzenia liczby chromosomów 
w ostrych białaczkach wieku dziecięcego 
i ich wpływ na przebieg leczenia – obserwacje własne

Sławomir Chrul, Małgorzata Stolarska, 
Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Szczepaniak,
Jolanta Zochniak, Jerzy Bodalski

Abnormalities in the number 
of chromosomes in childhood acute leukemias 
and their influence on the treatment – own experiences

Sławomir Chrul, Małgorzata Stolarska, 
Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Szczepaniak,
Jolanta Zochniak, Jerzy Bodalski

Stężenie immunoglobuliny E przed i po 
leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chłoniaka nieziarniczego (NHL), 
a występowanie reakcji uczuleniowych na L-asparaginazę

Włodzimierz Łuczyński, Katarzyna Muszyńska-Rosłan 
Maryna Krawczuk-Rybak, Anna Stasiak-Barmuta

IgE serum concentration 
before and after acute lymphoblastic leukaemia 
and non-Hodgkin lymphoma treatment and L-asparaginase hypersensitivity

Włodzimierz Łuczyński, Katarzyna Muszyńska-Rosłan 
Maryna Krawczuk-Rybak, Anna Stasiak-Barmuta

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa 
skojarzona z eozynofilią i alergią

Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, 
Beata Zalewska-Szewczyk, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski

Familial thrombocytopenia 
with eozynophilia and allergy

Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, 
Beata Zalewska-Szewczyk, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski

Mnogie guzy serca u noworodka 
jako kardiologiczny stan zagrożenia życia – prezentacja przypadku

Małgorzata Kłosińska-Pituła

Multiple cardic tumors in an infant 
as a critical cardiac life-threatening risk– case report

Małgorzata Kłosińska-Pituła

FORUM

Komunikaty i zalecenia

Announcements

Oceny książek 

Book reviews

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals