2003, VOL. 33, NR 1 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba 
i nowy podział sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Rafał Grams, Jolanta Bratosiewicz

Variant Creutzfeldt-Jakob disease  and new classification 
of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease
Full version in Acrobat Reader format

Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Rafał Grams, Jolanta Bratosiewicz

Rola kwasu foliowego 
w pierwotnej profilaktyce wad cewy nerwowej

Henryka Sawulicka-Oleszczuk, Marzena Kostuch

Role of folic acid 
in primary prevention of neural tube defects

Henryka Sawulicka-Oleszczuk, Marzena Kostuch

Immunoprofilaktyka zakażeń 
układu oddechowego u dzieci i młodzieży
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Agnieszka Lipiec, Bolesław Samoliński

Tumors of the optic chiasma 
in children
Full version in Acrobat Reader format

Agnieszka Lipiec, Bolesław Samoliński

Diagnostyka zaburzeń rytmu
i przewodnictwa u płodu

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, 
Anna Rykała, Jerzy Stańczyk

Prenatal diagnostics of arrhythmias 
and conduction disturbances

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, 
Anna Rykała, Jerzy Stańczyk

Diagnostyka i leczenie 
torbieli śledziony u dzieci

Anna Taczalska-Piekarska

Diagnostics and treatment 
of splenic cysts in children

Anna Taczalska-Piekarska

Chlamydiowe zakażenia 
dróg oddechowych u dzieci

Joanna Tyl

Chlamydial infections 
of the respiratory tract in children

Joanna Tyl

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Ocena skuteczności leczenia dzieci 
z toksoplazmozą wrodzoną rozpoznaną 
na podstawie pourodzeniowych badań przesiewowych

Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa, Anna Jaworska,
Hanna Twardosz-Pawlik

Evaluation of the efficacy 
of postnatal treatment in children with congenital toxoplasmosis 
identified by the neonatal screening programme 

Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa, Anna Jaworska, 
Hanna Twardosz-Pawlik

Ocena porównawcza ilościowych 
badań kości u dzieci metodą DEXA i ultradźwiękową

Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska,
Agnieszka Błaszczyk, Andrzej Lewiński,
Elżbieta Loba-Jakubowska

Comparison of quantitative bone studies 
in children using DEXA method and ultrasound

Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, 
Agnieszka Błaszczyk, Andrzej Lewiński, 
Elżbieta Loba-Jakubowska

Rozwój psychiczny dzieci hipotroficznych 
urodzonych z ciąż donoszonych

Ewa Welfel, Jakub Welfel, Andrzej Bieńkiewicz

Postnatal mental development of full-term 
intrauterine growth retarded infants

Ewa Welfel, Jakub Welfel, Andrzej Bieńkiewicz

Ocena korelacji stężenia całkowitej IgE
i swoistej IgE na białka mleka krowiego
u dzieci z IgE – zależną alergią

Joanna Gąsiorowska, Izabela Zielińska, Agnieszka Chrobot,
Anna Szaflarska-Szczepanik

Correlation between total IgE concentration 
and specific IgE on cow’s milk 
in children with IgE dependent allergy

Joanna Gąsiorowska, Izabela Zielińska, Agnieszka Chrobot,
Anna Szaflarska-Szczepanik

Zmiany stężeń lipidów u dzieci 
z hipercholesterolemią w okresie pokwitania

Aleksandra Michalewska, Ewa Małecka-Tendera,
Katarzyna Klimek, Danuta Piskorska

Lipid dynamics in adolescent children 
with hypercholesterolemia

Aleksandra Michalewska, Ewa Małecka-Tendera,
Katarzyna Klimek, Danuta Piskorska

Wpływ alergii na zapis pH – metryczny 
u dzieci z obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Marek Majewski, 
Irena Szajner-Milart, Hanna Chrząstek-Spruch

The effect of allergy on pH – metric 
record in children with obstructive bronchitis

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Marek Majewski, 
Irena Szajner-Milart, Hanna Chrząstek-Spruch

       FORUM

Listy do redakcji

Letters to the editor

Oceny książek

Book reviews

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals