2004, VOL. 34, NR 1 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Współczesne poglądy na patogenezę,
diagnostykę i leczenie wrodzonego
przerostowego zwężenia odźwiernika

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Janusz Jabłoński, Renata Gawrońska,
Aleksandra Gawłowska, Ewa Andrzejewska

Recent progress in the pathogenesis,
diagnostics and treatment
of infantile hypertrophic pyloric stenosis

Full version in Acrobat Reader format

Janusz Jabłoński, Renata Gawrońska,
Aleksandra Gawłowska, Ewa Andrzejewska

Zespół nadmiernej wiotkości
jako przyczyna bólów stawów u dzieci

Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Hypermobility syndrome
as a cause of arthralgia in children

Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Epidemiologia ropnych zapaleń kości
i stawów u dzieci w materiale Oddziału
Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Koninie
w latach 1988-1998

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wiesław Steinke, Andrzej Jankowski,
Henryk Giełwanowski, Arleta Stec-Steinke

Epidemiology of pyogenic
osteomyelitis and arthritis in children
in the Pediatric Surgery Department
of District Hospital in Konin
in 1988-1998

Full version in Acrobat Reader format

Wiesław Steinke, Andrzej Jankowski,
Henryk Giełwanowski, Arleta Stec-Steinke

Analiza zmian w jamie ustnej u dzieci,
młodzieży i młodych dorosłych
z chorobą trzewną

Katarzyna Skrzelewska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Analysis of changes in the oral cavity
of children, teenagers and young adults
with celiac disease

Katarzyna Skrzelewska,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Psychologiczne aspekty
funkcjonowania dziewcząt
z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Elwira Kosmala, Agnieszka Korobowicz, Edyta Olesińska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Personal adjustment
of girls with juvenile
idiopathic arthritis

Elwira Kosmala, Agnieszka Korobowicz, Edyta Olesińska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zmiany aktywności wykładników
metabolizmu tlenowego u dzieci
z wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym
na tle zmian w błonie śluzowej przełyku

Małgorzata Modzelewska-Hołyńska,
Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Changes in oxidative metabolism markers
in children with gastroesophageal reflux
with changes in esophageal
mucosal membrane

Małgorzata Modzelewska-Hołyńska,
Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zaburzenia czynności autonomicznego
układu nerwowego u dzieci
z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej

Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska,
Jacek Zachwieja, Janusz Maciejewski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Dysautonomia
in children with mitral
valve prolapse

Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska,
Jacek Zachwieja, Janusz Maciejewski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Metabolity witaminy D3 u dzieci
ze schyłkową niewydolnością nerek

Dorota Polak-Jonkisz, Danuta Zwolińska, Renata Bednorz,
Henryk Owczarek, Wiesława Nahaczewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Vitamin D3 metabolites
in children with end-stage renal failure

Dorota Polak-Jonkisz, Danuta Zwolińska, Renata Bednorz,
Henryk Owczarek, Wiesława Nahaczewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zaburzenia gospodarki lipidowej
u dzieci chorych na przewlekłą
niewydolność nerek leczonych zachowawczo

Anna Puziewicz-Zmonarska, Danuta Zwolińska,
Sławomir Cezary Zmonarski, Irena Makulska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Lipid metabolism disturbances
in children with chronic renal failure
treated conservatively

Anna Puziewicz-Zmonarska, Danuta Zwolińska,
Sławomir Cezary Zmonarski, Irena Makulska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wybrane wskaźniki stanu zdrowia
oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców
z łódzkich szkół podstawowych narażonych
na działanie dymu tytoniowego
w środowisku domowym
Część 1. Kotynina jako wskaźnik
narażenia na działanie
dymu tytoniowego (palenie bierne)

Wiktor Sabanty, Henryka Brózik
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Selected parameters of health condition
and the concentration of cotinine in urine
in children from primary schools
in Lodz exposed to tobacco smoke
in their home environment part 1.
Cotinine as a marker
of exposition to tobacco smoke
(passive smoking)

Wiktor Sabanty, Henryka Brózik
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

PRACE KAZUISTYCZNE 

CASE REPORTS

Przerzut nerwiaka zarodkowego
współczulnego do centralnego układu nerwowego
u 8-letniej dziewczynki

Joanna Zawitkowska-Klaczyńska, Krzysztof Kątski,
Teresa Odój, Hanna Wiśniewska-Ślusarz,
Jerzy R. Kowalczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Central nervous system
metastasis of neuroblastoma
in an 8-year-old girl

Joanna Zawitkowska-Klaczyńska, Krzysztof Kątski,
Teresa Odój, Hanna Wiśniewska-Ślusarz,
Jerzy R. Kowalczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zespół krótkiego jelita
jako przyczyna niedoboru biotyny

Grażyna Sikorska-Wiśniewska, Wanda Bako, Anna Liberek,
Magdalena Góra-Gębka, Maria Korzon
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Short bowel syndrome
as a cause of biotin deficiency

Grażyna Sikorska-Wiśniewska, Wanda Bako, Anna Liberek,
Magdalena Góra-Gębka, Maria Korzon
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wymioty z domieszką krwi u 5-tygodniowego niemowlęcia
– współistnienie refluksu żołądkowo-przełykowego
i alergii pokarmowej – prezentacja przypadku

Barbara Dobrowolska-Wiciak, Małgorzata Firek-Pędras,
Marek Jaworski, Tomasz Lebda Wyborny
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Blood containing vomiting in a 5-week-old infant:
coincidence of gastroesophageal
reflux and food allergy – case study

Barbara Dobrowolska-Wiciak, Małgorzata Firek-Pędras,
Marek Jaworski, Tomasz Lebda Wyborny
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

       FORUM

Komunikaty

Announcements

Ocena książki

Book review