2001, VOL. 31, NR 2 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Stwardnienie kłębuszków nerkowych (SKN) – współczesne poglądy

Janusz Maciejewski

Current view on glomerulosclerosis

Janusz Maciejewski

Szczepionki monowalentne i poliwalentne 
(skojarzone). Wady i zalety ich stosowania

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wiesława Mazurowska-Magdzik

Monovalent and combined vaccines. 
Pros and cons

Full version in Acrobat Reader format

Wiesława Mazurowska-Magdzik

Lęk przed leczeniem stomatologicznym 
występujący u dzieci i młodzieży jako problem 
interdyscyplinarny

Małgorzata H.J. Sikorska-Jaroszyńska, Maria Mielnik-Błaszczak

Fear of stomatological treatment in children 
and adolescents as interdyscyplinary 
problem

Małgorzata H.J. Sikorska-Jaroszyńska, Maria Mielnik-Błaszczak

Łagodne guzy narządu wzroku u dzieci 
i młodzieży

Mirosława Grałek, Anna Niwald, Elżbieta Wiśniewska-Krawczyk

Benign ocular tumors in children 
and adolescents

Mirosława Grałek, Anna Niwald, Elżbieta Wiśniewska-Krawczyk

Dermatozy pęcherzowe u dzieci

Jolanta Dorota Torzecka, Elżbieta Waszczykowska, 
Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt

Bullous diseases of childhood

Jolanta Dorota Torzecka, Elżbieta Waszczykowska, 
Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Poziom cynku oraz aktywność fosfatazy zasadowej u dzieci z zapaleniem dolnych dróg oddechowych

Bolesław Floriańczyk, Maria Karska

Zinc level and alkaline phosphatase activity in children with infection of lower respiratory tract

Bolesław Floriańczyk, Maria Karska

Analiza częstości występowania biegunki 
rotawirusowej u pacjentów Oddziału Klinicznego 
Pediatrii Śl. A.M. w Bytomiu w okresie rocznym

Urszula Gocyła, Anna Obuchowicz, Marta Ślimok,
Barbara Kalita, Alicja Sikora, Anna Świętochowska-Chechlińska,
Małgorzata Skałba-Skrabska

Rotavirus Diarrhoea in patients of the 
Department of Clinical Paediatrics of Silesian Medical Academy in Bytom in 1999

Urszula Gocyła, Anna Obuchowicz, Marta Ślimok,
Barbara Kalita, Alicja Sikora, Anna Świętochowska-Chechlińska,
Małgorzata Skałba-Skrabska

Stosowanie inaktywowanej szczepionki przeciwko poliomyelitis (IPV) w praktyce konsultacyjnej poradni ds. szczepień ochronnych

Hanna Jóźwiak, Jacek Wysocki, Katarzyna Chrobak-Górna

Use of inactivated polio vaccine 
in consultation practice of out-patient 
vaccinations clinic

Hanna Jóźwiak, Jacek Wysocki, Katarzyna Chrobak-Górna

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi wśród dzieci zamieszkałych 
na terenie miasta Białegostoku - 
częstość występowania i czynniki ryzyka

Halina Kądziela-Olech, Janina Piotrowska-Jastrzębska,
Ewa Zagórecka

Attention deficit hyperactivity disorder 
in pre-school and elementary school 
children from Białystok - occurrence 
and risk factors

Halina Kądziela-Olech, Janina Piotrowska-Jastrzębska,
Ewa Zagórecka

Skuteczność empirycznej antybiotykoterapii 
u dzieci w wieku ponad jeden rok 
hospitalizowanych z zapaleniem płuc

Bartosz Korczowski, Krystyna Piasecka, Grzegorz Siteń,
Ryszard Korczowski

Effectiveness of empirical antibiotic therapy 
in children aged above one year 
hospitalised for pneumonia

Bartosz Korczowski, Krystyna Piasecka, Grzegorz Siteń,
Ryszard Korczowski

Obserwacje kliniczne wrodzonych wad 
serca u dzieci z zespołem Downa

Maria Wróblewska-Kałużewska, Małgorzata Gołąbek

Clinical course of congenital heart diseases 
in children with Down syndrome

Maria Wróblewska-Kałużewska, Małgorzata Gołąbek

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Nierówność źrenic jako objaw wiodący 
w skąpoobjawowej toksokarozie 
u 11 letniego chłopca

Witold Kołłątaj, Stefan Niewiadomy, Leszek Szewczyk

Anisocoria - the cardinal symptom 
of the covert form of toxocariasis 
in a 11-year-old boy

Witold Kołłątaj, Stefan Niewiadomy, Leszek Szewczyk

Małopłytkowość alloimmunologiczna 
noworodków - opis choroby u rodzeństwa

Alicja Wujec, Elżbieta Wójcik-Skierucha

Neonatal alloimmune thrombocytopenia 
- case report in siblings

Alicja Wujec, Elżbieta Wójcik-Skierucha

Ryzyko rozwoju osteoporozy u dzieci 
chorych na astmę, leczonych 
kortykosteroidami - doświadczenia własne

Anna Stańczyk, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski

Risk of osteoporosis 
in asthmatic children 
treated with corticosteroids

Anna Stańczyk, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski

FORUM

Komunikaty i zalecenia

Announcements

Listy do redakcji

Letters to the Editor

Oceny książek 

Book reviews

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals