2002, VOL. 32, NR 2 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Gruczolaki przysadki
u dzieci i młodzieży

Dominika Januś, Jerzy Starzyk, Hanna Dziatkowiak

Pituitary adenoma
in children and adolescents

Dominika Januś, Jerzy Starzyk, Hanna Dziatkowiak

Poradnictwo genetyczne w zespole Retta.
Część I. Diagnoza fenotypowa i molekularna

Alina T. Midro

Genetic counselling in Rett syndrome.
Part I. Phenotype and molecular diagnosis

Alina T. Midro

Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Część II
Problemy psychologiczne i prognoza rozwoju

Alina T. Midro

Genetic counselling in Rett syndrome.
Part II. Psychological problems and prognosis of development

Alina T. Midro

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Rola wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych, inhibitorów cytokin
oraz metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych
w patogenezie posocznicy u dzieci

Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Piotr Sikora, 
Alicja Krzyżańska-Oberbek, Sławomir Chrul

The role of selected pro- and anti-inflammatory
cytokines, cytokine inhibitors and oxidative metabolism 
of polymorphonuclear leukocytes in the pathogenesis of sepsis in newborns and infants

Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Piotr Sikora, 
Alicja Krzyżańska-Oberbek, Sławomir Chrul

Przebieg atopowej alergii pokarmowej
w pierwszych latach życia
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka

The course of atopic food allergy
in the first years of life
Full version in Acrobat Reader format

Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka

Analiza wpływu sposobu karmienia
w okresie noworodkowo – niemowlęcym na częstość hospitalizacji

Beata Badeńska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Influence of nutrition type in neonatal period 
and infancy on the frequency of hospital admissions

Beata Badeńska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Albuminuria u dzieci i młodzieży
z cukrzycą typu 1

Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, 

Aleksandra Teodorczyk, Jerzy Bodalski

Albuminuria in children and adolescents
with type 1 diabetes mellitus

Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, 

Aleksandra Teodorczyk, Jerzy Bodalski

Ocena przydatności odsetka kreatyninemii 
oraz reguły Schwartza do szacowania wartości GFR u dzieci

Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Janusz Fydryk

Evaluation of a percentage of plasma creatinine
and the Schwartz formula for estimating glomerular filtration rate in children

Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Janusz Fydryk

Próba analizy odczynów hematologicznych
u dzieci ze schorzeniami alergicznymi

Ewa Łoś-Rycharska, Lucyna Muller, 
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Izabela Zielińska

Analysis of haematological reactions
in children with allergic diseases

Ewa Łoś-Rycharska, Lucyna Muller, 
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Izabela Zielińska

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Przemijający zespół mieloproliferacyjny
u noworodka z zespołem Downa

Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, 
Beata Zalewska-Szewczyk, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski

Transient myeloproliferative disorder
in a newborn with Down syndrome

Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, 
Beata Zalewska-Szewczyk, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski

Martwica żołżdka o przebiegu jadłowstrętu psychicznego
- opis przypadku
 

Andrzej Chilarski, Anna Piaseczna-Piotrowska, Paweł Nogal

Gastric necrosis in the course
of anorexia nervosa – case report

Andrzej Chilarski, Anna Piaseczna-Piotrowska, Paweł Nogal

Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu zespołu
nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego u pacjenta
z ALL po intensywnym leczeniu cytostatycznym zawierającym winkrystynę

Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Bartosz Arłukowicz

Intracranial lesions in a patient with ALL
and inappropriate secretion of antidiuretic hormone syndrome 
after systemic chemotherapy including vincristine

Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Bartosz Arłukowicz

FORUM

Komunikaty i zalecenia

Announcements

Oceny książek 

Book reviews

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals