2003, VOL. 33, NR 2 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Poszukiwanie genów
dla nefropatii cukrzycowej: nowe kierunki
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wojciech Młynarski, Paweł P. Wołkow,
Andrzej S. Krolewski

Search for diabetic 
nephropathy genes: new directions
Full version in Acrobat Reader format

Wojciech Młynarski, Paweł P. Wołkow, 
Andrzej S. Krolewski

Podłoże genetyczne współwystępowania chorób
autoimmunologicznych z cukrzycą typu 1

Wojciech Młynarski

Genetics of autoimmunity 
in type 1 diabetes

Wojciech Młynarski

Cukrzyca idiopatyczna

Joanna Bodalska-Lipińska, Olga Wegner, Jerzy Bodalski

Idiopathic diabetes

Joanna Bodalska-Lipińska, Olga Wegner, Jerzy Bodalski

Cukrzyca mody: podłoże molekularne
i obraz kliniczny

Maciej T. Małecki

Maturity onset diabetes of the young: 
molecular background and clinical picture

Maciej T. Małecki

Cukrzyca typu 2
w populacji rozwojowej

Ewa Otto Buczkowska

Type 2 diabetes mellitus 
in youth

Ewa Otto Buczkowska

Epidemiologia cukrzycy typu 1
w populacji rozwojowej:
aktualne trendy i czynniki ryzyka

Przemysława Jarosz-Chobot, 
Ewa Otto Buczkowska, Joanna Polańska

Epidemiology of diabetes mellitus type 1 
in children and adolescents: 
present trends and risk factors

Przemysława Jarosz-Chobot, 
Ewa Otto Buczkowska, Joanna Polańska

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Insulinooporność
u dzieci i młodzieży
z autoimmunologiczną cukrzycą typu 1

Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa, Anna Jaworska,
Hanna Twardosz-Pawlik

Insulin resistance 
in children and adolescents 
with autoimmune type 1 diabetes mellitus

Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa, Anna Jaworska, 
Hanna Twardosz-Pawlik

Krążące w surowicy cząsteczki adhezyjne z grupy
adresyn naczyniowych: sICAM-1, sVCAM-1
oraz selektyn: sP-selektyny u pacjentów
ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1
i ich krewnych pierwszego stopnia
jako czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1

Artur Baraniak, Mieczysław Walczak, Grzegorz Kulig,
Arkadiusz Bieleninik, Krystyna Pilarska

Soluble forms of cell adhesion molecules from group 
of vascular adressins: sICAM-1 
and sVCAM-1 and selectins: sP – selectin 
in patients with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus 
and their first degree relatives as risk factors 
of type 1 diabetes mellitus development

Artur Baraniak, Mieczysław Walczak, Grzegorz Kulig,
Arkadiusz Bieleninik, Krystyna Pilarska

Związek alleli genów HLA klasy II
z rodzinnym występowaniem cukrzycy typu 1

Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Agnieszka Heinrich,
Małgorzata Perenc, Jerzy Bodalski

HLA class 2 genes may involve 
familial clustering of type 1 diabetes

Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Agnieszka Heinrich,
Małgorzata Perenc, Jerzy Bodalski

Stężenie peptydu C a remisja kliniczna
w pierwszym roku trwania klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Jerzy Bodalski, Agnieszka Zmysłowska, 
Witalij Andrzejewski, Wojciech Młynarski

C-peptide level and clinical remission during 
the first year of type 1 diabetes mellitus in children
Jerzy Bodalski, Agnieszka Zmysłowska, 
Witalij Andrzejewski, Wojciech Młynarski

Wydzielanie proinsuliny
u dzieci w okresie prediabetes
oraz dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski,
Aleksandra Teodorczyk-Winnicka, Jerzy Bodalski

Proinsulin secretion 
in prediabetes 
and overt type 1 diabetes

Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski,
Aleksandra Teodorczyk-Winnicka, Jerzy Bodalski

Insulinoterapia i osobiste pompy insulinowe
w praktyce pediatrycznej

Ewa Pańkowska, Maria Lipka, Agnieszka Szypowska

Insulin therapy and pump therapy 
in pediatric patients

Ewa Pańkowska, Maria Lipka, Agnieszka Szypowska

Ocena występowania i charakterystyka 
ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży 
z cukrzycą typu 1 
– badania retrospektywne i prospektywne

Beata Mianowska, Jerzy Bodalski

Frequency and characteristic 
of severe hypoglycemia 
in type 1 diabetic children and adolescents 
– retrospective and prospective studies

Beata Mianowska, Jerzy Bodalski

Zapadalność na cukrzycę typu 1
wśród dzieci regionu łódzkiego
w latach 1983-2000

Agnieszka Szadkowska, Elżbieta Czerniawska,
Jerzy Bodalski

Incidence of type 1 
diabetes mellitus in children 
in Lodz region between 1983-2000

Agnieszka Szadkowska, Elżbieta Czerniawska,
Jerzy Bodalski

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Osteopenia i osteoporoza
u dwojga dzieci w przebiegu cukrzycy typu 1

Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Loba-Jakubowska,
Beata Mianowska, Agnieszka Błaszczyk, Jerzy Bodalski

Osteopenia and osteoporosis 
in the course of type 1 diabetes in two children

Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Loba-Jakubowska,
Beata Mianowska, Agnieszka Błaszczyk, Jerzy Bodalski