2001, VOL. 31, NR 3 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Zawartość wapnia i warunki jego przyswajalności w popularnych produktach spożywczych

Edward Jabłoński

Content und bioavailability of calcium in common food products

Edward Jabłoński

Nerwiakowłókniakowatość – zmiany w narządzie wzroku

Anna Kruszyńska-Borkowska, Stanisław Krzywicki

Neurofibromatosis – ophtalmic involvement

Anna Kruszyńska-Borkowska, Stanisław Krzywicki

Zespół Wiskotta-Aldricha – uszkodzenie genu WASP i jego konsekwencje

Wojciech Fortuna

Wiskott-Aldrich Syndrome – WASP gene mutations and their consequences

Wojciech Fortuna

Pierwotne i przerzutowe guzy złośliwe narządu wzroku i oczodołu u dzieci

Anna Niwald, Mirosława Grałek,
Elżbieta Wiśniewska-Krawczyk

The primary and metastatic malignancies of the eye and orbit in children

Anna Niwald, Mirosława Grałek,
Elżbieta Wiśniewska-Krawczyk

Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży

Janina Piotrowska-Jastrzębska, Irena Białokoz-Kalinowska, 
Radosław Motkowski, Bożena Mikołuć

The impact of mass media on children’s and adolescents’ health

Janina Piotrowska-Jastrzębska, Irena Białokoz-Kalinowska, 
Radosław Motkowski, Bożena Mikołuć

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Uczulające czynniki pokarmowe u dzieci do lat 12 z alergią pokarmową

Teresa Hofman

Sensitizing food factors in children with food allergy below 12 years of age

Teresa Hofman

Znaczenie poszerzonej diagnostyki u dzieci
z nawracającymi i przewlekającymi się
obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli

Ewa Kozielska, Agnieszka Szlagatys, Zbigniew Bohdan,
Wojciech Radys, Jacek Brodzicki

The importance of extended diagnostics in children with recurrent and chronic spastic bronchitis

Ewa Kozielska, Agnieszka Szlagatys, Zbigniew Bohdan,
Wojciech Radys, Jacek Brodzicki

Diagnostyka przerostowego zwężenia odźwiernika

Joanna Kasznia-Brown, Andrzej Chilarski

Diagnosis of the hypertrophic pyloric stenosis

Joanna Kasznia-Brown, Andrzej Chilarski

Ocena masy kostnej w populacji dzieci i młodzieży z województwa kujawsko
-pomorskiego w oparciu o badania densytometryczne przedramienia

Violetta Świątkiewicz, Jacek Świątkiewicz, Andrzej Kołtan, 
Ewa Masłowska, Anna Balcar-Boroń, Mariusz Wysocki

Assessment of bone mass of the forearm in population of children and adolescents from Kujawsko–Pomorskie province by dual energy X–ray absorptiometry

Violetta Świątkiewicz, Jacek Świątkiewicz, Andrzej Kołtan, 
Ewa Masłowska, Anna Balcar-Boroń, Mariusz Wysocki

Zachowanie się pniowych potencjałów słuchowych u dzieci leczonych hemodializą

Grażyna Niedzielska, Emilia Kątska, Przemysław Sikora, 
Małgorzata Zajączkowska

Brain stem response potentials (ABR) in children treated by haemodialysis

Grażyna Niedzielska, Emilia Kątska, Przemysław Sikora, 
Małgorzata Zajączkowska

Wyniki leczenia farmakologicznego i chirurgicznego otitis media secretoria (OMS) w materiale Kliniki Otolaryngologicznej we Wrocławiu

Lucyna Pośpiech, Jerzy Rak, Marzena Jaworska, 
Joanna Klempous

Effects of surgical and pharmacological  management of otitis media with effusion in children admitted to the Otolaryngology Department of the Medical University of Wrocław

Lucyna Pośpiech, Jerzy Rak, Marzena Jaworska, 
Joanna Klempous

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Zakażenie wirusem cytomegalii u dzieci. Opis przypadków

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Maciej Zakrzewski, Elżbieta Matuszewska, 
Grażyna Albrant-Kuzia

Cytomegalovirus infection in children Description of cases

Full version in Acrobat Reader format

Maciej Zakrzewski, Elżbieta Matuszewska, 
Grażyna Albrant-Kuzia

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVC) jako kardiologiczny stan zagrożenia życia u noworodków – prezentacja przypadków

Elżbieta Sadurska, Barbara Połecka

Total abnormal pulmonary venous connection (TAPVC) as a critical congenital cardiac defect in newborns – two case report

Elżbieta Sadurska, Barbara Połecka

FORUM

Komunikaty i zalecenia

Announcements

Listy do redakcji

Letters to the Editor

Oceny książek 

Book reviews

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals