2001, VOL. 31, NR 3 (streszczenia)

 Abstracts

 

Zawartość wapnia i warunki jego przyswajalności w popularnych produktach spożywczych

Content and bioavailability of calcium in common food products

Edward Jabłoński

Samodzielna Sekcja Dietetyki, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Streszczenie: Praca prezentuje główne problemy i trudności oceny różnych źródeł wapnia. Wapń znajduje się w wielu produktach spożywczych, jednakże jego zawartość i przyswajalność są mocno zróżnicowane.

Zawartość wapnia w mięsie jest niewielka. Niektóre produkty roślinne zawierają znaczne ilości wapnia ale jego przyswajalność jest obniżona z powodu dużej zawartości fitynianów, kwasu szczawiowego i błonnika.

Najbardziej akceptowalnym źródłem wapnia są produkty mleczne – mleko, jogurt, sery. Produkty mleczne są o wiele bogatsze w wapń niż inne rodzaje normalnego pożywienia, a jego przyswajalność jest również bardzo dobra.

Słowa kluczowe: wapń, źródła, przyswajalność

 Abstract: The paper presents essential problems and difficulties in the recognition of various sources of calcium. Calcium can be found in numerous food products, characterized by varying content and different bioavailability of this ion

Calcium content in meat is small. Some vegetable products contain significant amount of calcium but its bioavailability from them is decreased due to high concentration of phytates, oxalic acid and dietary fiber in these products.

The most acceptable source of calcium are dairy products like milk, yogurt and cheese. The absorption of dairy products is also better.

Key words: calcium, sources, bioavailability

 

 

Nerwiakowłókniakowatość – Zmiany w narządzie wzroku

Neurofibromatosis – ophtalmic involvement

Anna Kruszyńska-Borkowska, Stanisław Krzywicki

Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Warszawie

Streszczenie: Nerwiakowłókniakowatość jest chorobą dziedziczoną w sposób autosomalnie dominujący, należącą do fakomatoz. Charakteryzuje się występowaniem guzów typu hamartoma w obrębie skóry, układu nerwowego, oczu i trzewi. Najczęściej spotykane są dwa typy nerwiakowłókniakowatości: NF1 - choroba von Recklinghausena oraz NF2 – postać ośrodkowa. Typowe dla NF1 jest występowanie plam na skórze typu cafe-au-lait, nerwiakowłókniaków, uszkodzeń kostnych (np. wrodzona dysplazja skrzydła większego kości klinowej, deformacje strzałki i piszczeli). W nerwiakowłókniakowatości (NF1 i NF2) często występują guzy układu nerwowego – glejaki, nerwiaki, oponiaki. Wśród zmian w narządzie wzroku obserwuje się obecność guzków Lischa, zaćmy korowej i podtorebkowej tylnej (NF2), zmian o typie hamartoma w naczyniówce, siatkówce oraz jaskrę. W diagnostyce konieczne jest wielospecjalistyczne badanie kliniczne oraz wykonanie badań obrazowych, tj. NMR, TK, USG, badań elektrofizjologicznych. Postępowanie terapeutyczne polega na wczesnym wykrywaniu zmian, łagodzeniu skutków powikłań oraz poradnictwie genetycznym.

Słowa kluczowe: nerwiakowłókniakowatość, hamartoma, choroba von Recklinghausena, guzki Lischa

Abstract: Neurofibromatosis is one of the facomatosis, hereditary in the autosomal dominant way. The occurrence of hamartoma tumours in skin tissues, nervous system, eyes and viscera is characteristic for this disease. NF1 (von Recklinghausen’s disease) and NF2 (central type) are the two most frequent forms of neurofibromatosis. Café-au-lait skin spots, neurofibromas, bone lesions, (congenital displasia of sphenoid bone, deformation of fibula and tibia) are typical for NF1. Nervous system tumours, like gliomas, neurinomas, meningiomas are quite often observed in NF1 and NF2. Such changes of the organ of vision as Lisch nodules, cortical and subcapsular posterior cataract (NF2), hamartomas of choroid, retina and glaucoma can be seen. Multispecialistic clinical, electrophysiological and radiological examinations (NMR, TK), USG are required in establishing diagnosis. Therapeutic treatment is based on early diagnostics of the disease, alleviation of the effects of complications and genetic counselling.

Key words: neurofibromatosis, hamartoma, von Recklinghausen disease, NF2, Lisch nodules

 

 

Zespół Wiskotta-Aldricha – uszkodzenie genu WASP i jego konsekwencje

Wiskott-Aldrich Syndrome – WASP gene mutations and their consequences

Wojciech Fortuna

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Streszczenie: Zespół Wiskotta-Aldricha (WAS) jest wrodzonym zaburzeniem odporności dziedziczonym recesywnie z chromosomem X. W zależności od charakteru mutacji genu WASP, kodującego białko o tej samej nazwie, choroba przebiega w postaci ciężkiej - pełnoobjawowej lub lżejszej - jako małopłytkowość związana z chromosomem X (XLT). Białko WASP jest obecne w komórkach progenitorowych krwi, limfocytach T i B, makrofagach oraz trombocytach, co wskazuje, że jest ono niezbędne do prawidłowego różnicowania się i funkcjonowania komórek. U pacjentów występują anomalie dotyczące funkcji i struktury komórek. Niezależnie od rodzaju mutacji, z wiekiem objawy choroby ulegają znacznemu nasileniu. Białko WASP, poprzez oddziaływanie ze strukturami cytoszkieletu aktynowego oraz szlakami sygnałowymi, jest odpowiedzialne za ruch, zmianę kształtu i funkcjonowanie komórek. Rozpoznanie zespołu jest skomplikowane i wymaga analizy genu WASP oraz oznaczenia zawartości białka WASP w różnych populacjach komórek pacjentów i nosicieli. W terapii, szczególną uwagę zwraca się na zapobieganie stanom zagrażającym życiu - krwotokom, ciężkim infekcjom oraz nowotworom. Dzięki kompleksowej terapii zespołu Wiskott-Aldrich’a: przeszczepianiu szpiku, stosowania antybiotyków i preparatów immunoglobulin oraz splenektomii udało się u chorych zarówno poprawić jakość jak i wydłużyć czas życia. Poznanie struktury genu WASP i sposobu jego dziedziczenia pozwala na diagnostykę prenatalną tej choroby i terapię genową.

Słowa kluczowe: Zespół Wiskotta-Aldricha, gen WASP, białko WASP, cytoszkielet, diagnostyka, terapia

Abstract: Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) is an inherited X-linked recesive immunodeficiency characterized by recurrent infections, eczema and thrombocytopenia. The immune defect involves both humoral and cellular immunity and increases in severity with age. The X-linked thrombocytopenia (XLT) is a less severe allelic variant of WAS. WASP transcripts are present throughout differentiation from early hematopoietic progenitors to cells belonging to different hematopoietic lineages. This indicates that WASP is critical for the development and function of hematopoietic cells. WASP protein is involved in conveying signals from cell surface to the actin cytoskeleton, which play a central role in movement, shape changes and normal cell function. The diagnosis of Wiskott-Aldrich syndrome in addition to clinical and laboratory findings requires molecular analysis and determination of intracellular expression of WASP protein in various cells population derived from patients and familial carriers. Treatment strategies include the use of antibiotics, immunoglobulin, splenectomy and bone marrow transplantation. This complex treatment of Wiskott-Aldich syndrome results in improving the quality and survival of patients.

Key words: Wiskott-Aldrich Syndrome, WASP gene, WASP protein, cytoskeleton, diagnosis, therapy

 

 

Pierwotne i przerzutowe guzy złośliwe narządu wzroku i oczodołu u dzieci 

The primary and metastatic malignancies of the eye and orbit in children 

Anna Niwald, Mirosława Grałek, Elżbieta Wiśniewska-Krawczyk 

Samodzielny Oddział Kliniczny Okulistyki Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi

Streszczenie: W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o guzach złośliwych narządu wzroku i oczodołu u dzieci. Autorzy w sposób syntetyczny opisali patogenezę, histopatologię, objawy kliniczne oraz diagnostykę najczęstszych pierwotnych i przerzutowych nowotworów złośliwych w tej grupie. Przedstawione zostały również najnowsze metody skojarzonego leczenia, ich wyniki i rokowanie. 

Słowa kluczowe: guzy złośliwe, narząd wzroku, oczodół, siatkówczak, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, białaczki 

 Abstract: We present the current state of knowledge about the malignant tumours of eye and orbit. The pathogenesis, histhopathology, the clinical features, and diagnostics of most common primary and metastatic malignancies in this group are described. Recent treatment strategies, results and prognosis are also discussed. 

Key words: malignant tumours, eye, orbit, retinoblastoma, rhabdomyosarcoma, leukaemia

 

 

Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży

The impact of mass media on children’s and adolescents’ health

Janina Piotrowska-Jastrzębska, Irena Białokoz-Kalinowska, Radosław Motkowski, Bożena Mikołuć

Zakład Propedeutyki Pediatrii AM w Białymstoku

Streszczenie: Aktualnie środki masowego przekazu stanowią nieodłączny element codziennego życia i w zauważalny sposób wpływają na jego kształt. Nie ulega najmniejszej wątpliwości pozytywny ich wpływ na prawie wszystkie sfery życia ludzkiego, ale istnieje również drugie oblicze mediów – potencjalnie szkodliwe oddziaływanie szczególnie w odniesieniu do najbardziej chłonnej i bezbronnej wobec przekazywanych informacji grupy naszego społeczeństwa – dzieci i młodzieży. Celem pracy było zwrócenie uwagi środowiska pediatrycznego na to zjawisko i zasygnalizowanie rodzaju negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, jakie mogą zaistnieć w wyniku niewłaściwego korzystania z osiągnięć techniki jakim są współczesne mass media. Autorzy wskazują na potrzebę szeroko pojętej edukacji medialnej jako formy profilaktyki pozwalającej w pełni korzystać z zalet ery informatycznej, ale jednocześnie minimalizować potencjalnie szkodliwe efekty zdrowotne wynikające z obecności wszechobecnych mass mediów w naszym życiu.

Słowa kluczowe: mass media, dzieci, zagrożenia zdrowotne, edukacja medialna

Abstract: Nowadays mass media have become an inseparable element of everyday life and in very noticeable way they influence upon its shape. There are no doubts about their usefulness in almost each sphere of human life but there is another side of mass media - a potentially negative one – especially for the most absorptive and defenceless part of our society – children and adolescents. The aim of the study was to draw attention of paediatricians to this phenomenon and to point out possible harmful effects on physical and psychological aspect of children’s health when mass media are misused. The authors underline the need for broad media education as the prophylaxis permitting taking advantage of information era and minimizing potential harmful health effects resulting from mass media presence in our lives.

Key words: mass media, health threat, children, media education

 

 

Uczulające czynniki pokarmowe u dzieci do lat 12 z alergią pokarmową

Sensitizing food factors in children with food allergy below 12 years of age

Teresa Hofman

Centrum Alergologii w Poznaniu

Streszczenie: W badanej grupie chorych alergenowo swoiste przeciwciała IgE na pokarmy występowały według kolejności przeciwko mleku krowiemu, jaju kurzemu, mące pszennej, soi i orzechom. Najczęściej dodatnie testy zarówno skórne jak i asIgE dotyczyły najmłodszych dzieci w wieku do lat 4, a były znacznie rzadsze u starszych. Wśród alergenów mleka krowiego najczęściej występowały dodatnie testy na laktoalbuminę (42,5%) i kazeinę (32,9%), najrzadziej na b-laktoglobulinę (19,2%), natomiast w grupie od 9 do 12 lat najczęstszym alergenem była kazeina.

Słowa kluczowe: sIgE, testy punktowe, laktoalbumina, kazeina, b-laktoglobulina

Abstract: In the examination group the most specific IgE were detected against cow milk, egg, wheat, soya beens and nuts, and were rare in older children. Among the cow milk allergens frequent positive prick tests were found with laktoalbumin (42,5%) and casein (32,9%), and rare with b-laktoglobulins (19,2%). In children aged 9–12 years the most common allergen was casein.

Key words: specific IgE, prick test, laktoalbumin, casein, b-laktoglobulin

 

 

Znaczenie poszerzonej diagnostyki u dzieci z nawracającymi i przewlekającymi się obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli

The importance of extended diagnostics in children with recurrent and chronic spastic bronchitis

Ewa Kozielska, Agnieszka Szlagatys, Zbigniew Bohdan, Wojciech Radys, Jacek Brodzicki

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku

Streszczenie: Celem pracy była próba oceny częstości współistnienia u małych dzieci nawracających lub przewlekających się obturacyjnych zapaleń oskrzeli (n./p.o.z.o.) z atopią, wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym, mukowiscydozą, niedoborem głównych klas immunoglobulin, wadami anatomicznymi układu oddechowego i anomaliami naczyniowymi. Badaniami objęto 37 dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy, chorujących na n./p.o.z.o. U wszystkich dzieci wypełniono kwestionariusz dotyczący występowania schorzeń alergicznych wśród członków rodziny dziecka, przebiegu okresu okołoporodowego, chorób nabytych ze szczególnym uwzględnieniem objawów wskazujących na atopię. Wykonano następujące badania dodatkowe: poziom immunoglobulin G,A,M. w surowicy krwi, całkowite stężenie immunoglobuliny E, badania przesiewowe w kierunku alergii pokarmowej (FX 5) i wziewnej (phadiatop), oznaczenie poziomu chlorków w pocie, rtg klatki piersiowej, skopię przełyku oraz 24-godzinną pH-metrię przełykową. U 20 dzieci (54%) stwierdzono dodatni wywiad w kierunku schorzeń alergicznych wśród członków najbliższej rodziny. U 11 dzieci (30,5%) - kliniczne cechy atopii, w postaci atopowego zapalenia skóry w 10 przypadkach i kataru siennego w 1 przypadku. 20 dzieci (54%) miało poziom całkowity IgE powyżej normy dla wieku. Tylko u 7 dzieci (18,8%) wykryto na podstawie testów przesiewowych obecność w surowicy krwi swoistych IgE przeciw rozpowszechnionym alergenom pokarmowym (5 przypadków) lub wziewnym (2 przypadki). Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 14 dzieci (37,8%). U 8 dzieci (21,6%) odpływ współistniał z klinicznymi objawami atopii. W grupie 14 dzieci z rżp, dodatni wywiad rodzinny w kierunku atopii stwierdzono u 8 dzieci (57,1%). Podwyższone miano całkowitego IgE - obserwowano u 8 dzieci z rżp (57,1%). U 6 dzieci (42,8%) wykazano jednoczesne podwyższenie stężenia całkowitego IgE i dodatni wywiad rodzinny w kierunku atopii. U żadnego dziecka nie rozpoznano mukowiscydozy, wady anatomicznej płuc ani anomalii naczyniowej (vascular ring).

Słowa kluczowe: obturacyjne zapalenie oskrzeli, wsteczny odpływ żołądkowo – przełykowy, atopia

Abstract: The aim of the paper was to evaluate the incidence of co-existence of recurrent/chronic wheezy bronchitis with atopy, gastroesophageal reflux, cystic fibrosis, immunoglobulin deficiency, vascular and respiratory tract anatomical abnormalities in infants and small children. The study comprised 37 children aged from 6 to 24 months, suffering from recurrent/chronic wheezy bronchitis. The family history of atopic diseases, the course of perinatal period and aquired diseases were analysed in all cases. The following tests were carried out: serum level of immunoglobulin G,A,M, total IgE, food (Fx5) and pollen (Phadiatop) screening tests, sweat test, chest X-ray, oesophageal fluoroscopy and oesophageal 24-hour pH-metry. Twenty children (54%) had positive family history of atopic diseases. In 11 cases (30,5%) clinical features of atopy were present, atopic dermatitis in 10 cases and hay fever in one case. In 20 children (54%) the serum level of total IgE was increased. Only 7 children had positive screening tests for specific IgE, 5 with food specific IgE and 2 with inhalant specific IgE. GER was diagnosed in 14 children (37,8%). In 8 cases (21,6%) GER co-existed with clinical features of atopy. Eight children of 14 diagnosed with GER (57,1%) had also positive family history of atopy. Eight children diagnosed with GER had increased total serum IgE (57,1%). Six children had both: positive family history of atopy and increased level of total IgE. There were no children diagnosed with cystic fibrosis, vascular and respiratory tract anatomical abnormalities.

Key words: spastic bronchitis, gastro-oesophageal reflux, atopy

 

 

Diagnostyka przerostowego zwężenia odźwiernika

Diagnosis of the hypertrophic pyloric stenosis

Joanna Kasznia-Brown, Andrzej Chilarski

Oddział Chirurgii Dziecięcej i Noworodkowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Streszczenie: Przerostowe zwężenie odźwiernika jest jedną z częściej występujących wad wrodzonych, wymagających szybkiej interwencji chirurgicznej w okresie niemowlęcym. Mimo, iż w większości przypadków rozpoznanie można postawić na podstawie badania klinicznego, badania obrazowe stanowią jego pożądane uzupełnienie. Autorzy przedstawiają grupę 50 dzieci przyjętych do oddziału chirurgicznego z podejrzeniem przerostowego zwężenia odźwiernika. Przeprowadzono dokładną analizę retrospektywną dokumentacji lekarskiej dotyczącej okresu hospitalizacji, uwzględniając wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych. Zwrócono specjalną uwagę na przebieg procesu diagnostycznego, szczególnie u tych dzieci, u których w dniu przyjęcia nie występowały objawy kliniczne charakterystyczne dla przerostowego zwężenia odźwiernika. Autorzy rekomendują wykorzystanie badania ultrasonograficznego ze względu na wysoką czułość i swoistość tego badania w diagnozowaniu przerostowego zwężenia odźwiernika oraz jego nieinwazyjność. Badanie radiologiczne powinno zostać wykonane jedynie w przypadkach uzyskania ujemnego wyniku badania ultrasonograficznego, przy występowaniu objawów klinicznych.

Słowa kluczowe: przerostowe zwężenie odźwiernika, diagnostyka, badania obrazowe

Abstract: Hypertrophic pyloric stenosis is one of the most common congenital defects requiring surgical intervention in the neonatal period. Despite the fact that in most cases the diagnosis can accurately be established by clinical examination alone, there has been a well documented increase in reliance on imaging techniques either as a substitute or a complement to clinical diagnosis. The authors described a group of children admitted to hospital with symptoms suggesting hypertrophic pyloric stenosis. A detailed retrospective analysis of clinical data was performed, including a check of medical history, a physical examination and the results of further investigations. Special attention was paid to a diagnostic proccess in children without a typical clinical picture on the day of admission. The authors recommend the use of ultrasonography as the imaging technique of choice to diagnose hypertrophic pyloric stenosis because of its high sensitivity, specificity and being non-invasive. Barium meal radiographs should be performed only in case of negative ultrasonography with persistent clinical symptoms.

Key words: hypertrophic pyloric stenosis, diagnosis, imaging techniques

 

 

Ocena masy kostnej w populacji dzieci i młodzieży z województwa kujawsko–pomorskiego w oparciu o badania densytometryczne przedramienia

Assessment of bone mass of the forearm in population of children and adolescents from Kujawsko–Pomorskie province by dual energy X–ray absorptiometry

Violetta Świątkiewicz*, Jacek Świątkiewicz**, Andrzej Kołtan1, Ewa Masłowska*, Anna Balcar-Boroń*, Mariusz Wysocki*

* Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy,

** Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w Bydgoszczy

Streszczenie: Znajomość prawidłowych wartości masy kostnej u dzieci i młodzieży jest niezbędna do rozpoznawania wszelkich zaburzeń procesów mineralizacji tkanki kostnej. Celem pracy jest ocena masy kostnej w populacji dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o pomiary densytometryczne kości przedramienia kończyn: niedominującej i dominującej. Badaniami objęto 260 dzieci i młodzieży, obojga płci, w wieku od 5 do 17 lat, znajdujących się w przedziale szerokiej normy masy ciała i wysokości. Stopień mineralizacji kostnej oceniono stosując metodę absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii (DEXA) analizując dwa parametry: średnią gęstość mineralną kości (BMD) oraz całkowitą zawartość minerału kostnego (BMC) w kościach przedramion. Wykazano, że do 11 roku życia w obu grupach tempo przyrostu BMC i BMD jest podobne i przebiega liniowo. Skokowy przyrost masy kostnej u dziewcząt następuje między 11 a 14 rokiem życia, a u chłopców w wieku 13-15 lat. Po tym okresie dynamika przyrostu parametrów masy kostnej jest zwolniona u obu płci i ponownie ma przebieg liniowy, a wartości BMC i BMD są znamiennie wyższe u chłopców (p<0.05). Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic w wartościach BMC i BMD pomiędzy kończyną dominującą a niedominującą u badanych tej samej płci. Uzyskane wyniki badań densytometrycznych mogą: stanowić punkt odniesienia dla oceny masy kostnej u dzieci i młodzieży oraz być pomocne w rozpoznawaniu zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej. Badanie mineralizacji kośćca w wieku rozwojowym może stanowić kolejny wykładnik rozwoju somatycznego.

Słowa kluczowe: masa kostna, gęstość mineralna, densytometria, dzieci 

Abstract: Clinicians are able to find abnormalities in mineralization of the skeleton in children and adolescents by comparison with population normative values. The aim of this study was quantitative assessment of bone mass of forearm bones of dominant and non-dominant limbs in children and adolescents from Kujawsko-Pomorskie province by dual energy X-ray absorptiometry measurements.

We examined 260 persons (male and female) aged 5 to 17 years, ranging between 3 and 97 centiles of body height and weight. Bones mineralization was analysed by mean Bone Mineral Density(BMD) and Bone Mineral Content(BMC) in forearm bones by dual energy X-ray absorptiometry(DEXA). It was found that children aged less than 11 years had linear sex-independent increase of BMC and BMD before a sharp increase in BMC and BMD for girls from 11 to 14 year and for boys from 13 to 15 years of life. This was followed by a slight linear increase of both parameters but they were significantly higher for boys in comparison with girls. There were no statistically significant differences in BMC or BMD between the dominant and non-dominant arm. These densitometric values presented could be useful to assess bone mass in children and adolescents and allow to find abnormalities of bones’ mineralization. Analysis of bones’ mineralization is yet another parameter of somatic development.

Key words: bone mass, bone mineral density, DEXA, children

 

 

Zachowanie się pniowych potencjałów słuchowych u dzieci leczonych hemodializą

Brain stem response potentials (ABR) in children treated by haemodialysis

Grażyna Niedzielska*, Emilia Kątska*, Przemysław Sikora**, Małgorzata Zajączkowska**

*Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM w Lublinie

**Klinika Nefrologii Dziecięcej AM w Lublinie

Streszczenie: Hemodializa jest jedną z metod leczenia nerkozastępczego u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Służy ona m. in. eliminacji toksyn mocznicowych, które mogą mieć uszkadzający wpływ na komórki nerwowe, w tym na narząd słuchu. Celem naszej pracy było prześledzenie zachowania się potencjałów słuchowych z pnia mózgu u dzieci poddanych hemodializie. Testami audiologicznymi (audiometria tonalna i impedancyjna oraz potencjały wywołane z pnia mózgu) wykonywanymi przed i po hemodializie objęto 8 dzieci w wieku 6-17 lat. Przeprowadzono również badania parametrów biochemicznych krwi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek występuje uszkodzenie narządu słuchu. Hemodializa nie poprawia trwale słuchu, ale przejściowo zapobiega jego dalszemu pogarszaniu się. Badanie ABR może służyć do monitorowania uszkodzenia narządu słuchu w przebiegu mocznicy.

Słowa kluczowe: potencjały słuchowe z pnia mózgu (ABR), przewlekła niewydolność nerek, hemodializa, dzieci

Abstract: Haemodialysis is one of the methods of renal replacement therapy in patients with end stage renal failure. Among others it serves to eliminate uremic toxins which may have neurotoxic influence upon the hearing organ. The aim of our study was to evaluate the influence of haemodialysis on brain stem response potentials (ABR) in children. Our investigation included 8 children aged 6-17 years. Before and after haemodialysis audiological tests were performed, including pure tone audiometry, impedance audiometry and ABR. The biochemical parameters of uraemia were analysed as well. The results of our study demonstrate that (1) chronic renal failure affects the hearing organ, (2) haemodialysis does not permanently improve hearing, (3) ABR tests may be used for monitoring hearing organ damage in the course of uraemia.

Key words: ABR, chronic renal failure, haemodialysis, children

 

 

Wyniki leczenia farmakologicznego i chirurgicznego otitis media secretoria (OMS) w materiale Kliniki Otolaryngologicznej we Wrocławiu

Effects of surgical and pharmacological management of otitis media with effusion in children admitted to the Otolaryngology Department of the Medical University of Wrocław

Lucyna Pośpiech, Jerzy Rak, Marzena Jaworska, Joanna Klempous

Katedra i Klinika Otolaryngologii AM we Wrocławiu

Streszczenie: Wysiękowe surowiczo – śluzowe zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Wczesne wykrycie i prawidłowe leczenie tej choroby jest bardzo ważne ze względu na znaczenie prawidłowego słyszenia dla rozwoju mowy, a co za tym idzie pełnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka. Celem naszego doniesienia jest przedstawienie wyników leczenia farmakologicznego i operacyjnego. W latach 1995 – 1999 leczono farmakologicznie 66 dzieci, a chirurgicznie 191 dzieci, w wieku od 12 miesięcy do 16 lat. Największa liczba dzieci była w wieku od 3 do 7 lat. W leczeniu farmakologicznym zastosowano mukolityki, leki przeciwalergiczne, immunostymulujace oraz przedmuchiwanie trąbek słuchowych. Leczenie operacyjne polegało na: założeniu drenażu do jam bębenkowych, zapewnieniu prawidłowej drożności górnych dróg oddechowych poprzez wykonanie adenotomii w niektórych przypadkach. Drenaż uszu wykonano jednostronnie u 56 i obustronnie u 135 dzieci, u 114 wykonano równocześnie adenotomię. Po 6 miesiącach leczenia farmakologicznego pozytywne wyniki uzyskano w 47% przypadków. Po 6 miesiącach od wykonania leczenia operacyjnego dobre wyniki uzyskano w 92% przypadków. Podobne wyniki były po 12 miesiącach obserwacji.

Słowa kluczowe: wysiękowe zapalenie ucha środkowego, leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne

 Abstract: Otitis media with effusion (OME) is one of the most popular illnesses in children. From the point of view of perception and comprehension of sounds as well as speech development early diagnosis and treatment of OME is essential. The aim of the study was estimation of pharmacological and surgical treatment of OME in children. Between 1995 and 1999 in the Clinic of Otolaryngology of the Medical University in Worclaw 257 children aged from 12 months to 16 years with OME were treated pharmacologically (66 patients) and surgically (191 children). Pharmacotherapy comprised antiallergic, mucolitic and immunostimulating treatment and Eustachian tubes insuflation. Surgical treatment consisted of myringotomy with ventilation tubes insertion and adenectomy in most of the cases. After 6 months of follow up good results were achieved in 47% of the cases treated pharmacologically and in 92% of the cases treated surgically. After 12 months of follow up similar results were observed in the group treated surgically.

Key words: otitis media with effusion, pharmacological treatment, surgical treatment

 

 

Zakażenie wirusem cytomegalii u dzieci. Opis przypadków

Cytomegalovirus infection in children. Description of cases

Maciej Zakrzewski, Elżbieta Matuszewska, Grażyna Albrant-Kuzia

Oddział Dziecięcy Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Streszczenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się narastającą ilość rozpoznawanych zakażeń wirusem cytomegalii. Obserwujemy zakażenia wrodzone u noworodków i niemowląt, przybierające niekiedy formę ciężkich uszkodzeń narządowych. W postaci nabytej choroba może przebiegać jako zespól mononukleozopodobny, często z objawami zapalenia wątroby. Infekcja nabyta CMV występuje też u biorców przeszczepionych narządów, u pacjentów leczonych immunosupresyjnie lub leczonych transfuzją krwi. Autorzy chcieli, na podstawie własnych obserwacji, wykazać różny przebieg zakażenia HCMV.

Słowa kluczowe: cytomegalia, dzieci, infekcja

 Abstract: In the course of last years increasing numbers of cytomegalovirus infection cases have been observed. Hard lesions of organs sometimes occur in the course of congenital infections in newborns and infants. In the form of acquired disease mononucleosis-like syndrom with hepatitis is diagnosed. Acquired form of CMV infection in recipients of grafting organs, in patients obtaining immunosupressive therapy and treated by blood transfusion is also seen. We want to demonstrate different course of HCMV infection in our own material.

Key words: cytomegaly, children, infection

 

 

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVC) jako kardiologiczny stan zagrożenia życia u noworodków – prezentacja przypadków

Total abnormal pulmonary venous connection (TAPVC) as a critical congenital cardiac defect in newborns – two case report

Elżbieta Sadurska, Barbara Połecka

Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM w Lublinie

Streszczenie: W pracy przedstawiamy dwa noworodki, u których na podstawie badania echokardiograficznego rozpoznano całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych, (TAPVC) typ nadsercowy i typ podsercowy. Ze względu na stan zagrożenia życia noworodki te wymagały pilnej korekcji kardiochirurgicznej wady serca.

Słowa kluczowe: żyły płucne (nieprawidłowości), noworodek, wady serca (wrodzone)

Abstract: We present two newborns with echocardiographically confirmed total abnornal pulmonary venous connections, supracardiac and infracardiac types. They needed urgent cardiac surgery because of very poor general condition.

Key words: pulmonary veins (abnormalities), newborn, cardiac defects (congenital)