2002, VOL. 32, NR 3 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Wrodzona przepuklina przeponowa 
- problem diagnostyczny terapeutyczny i rokowniczy
.

Anna Ptaszyńska, Jadwiga A. Moll

Congenital diaphragmatic hernia 
what`s new in diagnosis treatment and prognosis

Anna Ptaszyńska, Jadwiga A. Moll

Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę 
w województwie łódzkim w roku 2001

Iwona Stelmach, Aleksandra Korzeniewska, 
Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, 
Ewa Toporowska-Kowalska, Ewa Kowalska, 
Krystyna Wąsowska-Królikowska

Organization of healthcare for patients with cystic fibrosis 
in Lodz region in year 2001

Iwona Stelmach, Aleksandra Korzeniewska, 
Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, 
Ewa Toporowska-Kowalska, Ewa Kowalska, 
Krystyna Wąsowska-Królikowska

Otyłość wieku rozwojowego - wstęp do analizy ekonomicznej
Artur Mazur, Marek Mazur, Ewa Małecka-Tendera

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Obesity in childhood - introduvtion to economic analysisysis
Artur Mazur, Marek Mazur, Ewa Małecka-Tendera

Full version in Acrobat Reader format

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Badania własne nad lekoopornością komórek 
białaczkowych w oparciu o test  MTT

Sławomir Chrul, Ewa Polakowska, Małgorzata Stolarska, Jerzy Bodalski

Drug resistance of leukemic cells tested 
by MTT assay - clinical observation

Sławomir Chrul, Ewa Polakowska, Małgorzata Stolarska, Jerzy Bodalski

Kliniczne znaczenie wykrywanych w badaniu MRI ogniskowanych 
zmian przysadki u dzieci w materiale własnym
.
Dominika Januś, Jerzy Starzyk, Irena Jeleńska- Szyguła, Hanna Dziatkowiak

Clinical linportance offocal changes diagnosed 
in MRI in pltuitary in children - own material

Dominika Januś, Jerzy Starzyk, Irena Jeleńska- Szyguła, Hanna Dziatkowiak  

Analiza skutków narażania na bierne palenie 
w okresie pre- i postnatalnym u dzieci - obserwacje własne

Beata Badeńska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

The analysis of eftects of passive smoking exposition
in children in pre- and postnatal periods - own material

Beata Badeńska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Zaburzenia układu antyoksydacyjnego
u dzieci z zespołem nerczycowym wykazujących różną reakcję na leczenie steroidami

Zachwieja Jacek, Sobkowski Waldemar, 
Zaniew Marcin, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka,
Małgorzata Piątkowska-Kopczyk, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz

The analysis of entioxidants and repsponse to steroid treatment 
in children with nephrotic syndrome

Zachwieja Jacek, Sobkowski Waldemar, 
Zaniew Marcin, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka,
Małgorzata Piątkowska-Kopczyk, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz

Analiza epidemiologiczna zachorowań 
na zapalenie wyrostka robaczkowego w materiale Klinik Chirurgii i Onkologii Dziecięcej IPAM w Łodzi w latach 1990-1992 oraz 1999

Przemysław Przewratil, Rafał Becht, Jerzy Niedzielski

Epidemiology of acute appendicitis in children treated at the Department of Pediatric Surgery and Oncology in LODZ
in the years 1990-1992 and 1998-1999

Przemysław Przewratil, Rafał Becht, Jerzy Niedzielski

Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów 
w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci ­ doświadczenia własne

Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski

One-day surgery anaesthesia in pediatric patients 
- single institution experience

Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski  

Zmiany w zdrowiu i samopoczuciu psychospołecznym młodzieży szkolnej
w okresie transformacji ustrojowej

Barbara Woynarowska, Izabella Lutze, Joanna Mazur

Changes in psychosocial health and wll-being 
in school-aged children durlng the transtormation period

Barbara Woynarowska, Izabella Lutze, Joanna Mazur

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Rozpoznanie zespołu Nijmegen u dwojga chłopców
z nieziarniczym chłoniakiem T - komórkowym

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś, Małgorzata Kozowicz, Jacek Pilch

Nijmegen Breakage Syndrom in two boys 
with T - celi non-Hodgkin lymphoma

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś, Małgorzata Kozowicz, Jacek Pilch

4.5-letnia obserwacja dziecka z zespołem TAR
(wrodzonej małopłytkowości i braku kości promieniowych

Maciej Zakrzewski, Elżbieta Matuszewska, Grażyna Albrant-Kuzia

4.5-year follow-up ota child with TAR syndrome 
(thrombocytopeni absent
radius)
Maciej Zakrzewski, Elżbieta Matuszewska, Grażyna Albrant-Kuzia

Siedmioletnia obserwacja dziecka z agenezją nerki prawej, lewostronnym odpływem pęcherzowo-nerkowym III stopnia i zwężeniem cewki moczowej
Joanna Kręgiel, Maria Zielińska

Seven year tollow u,o ota girl with right renal agenesisl
left vesico-renalis refiux - III grad e and urethralstenosis

Joanna Kręgiel, Maria Zielińska 

Niepomyślny przebieg Pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki 
Józef Lipiec, Andrzej Piotrowski, Marek Niwald,
Zbigniew Jankowski, Jerzy Stańczyk

Sunfavourable course of Pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki
Józef Lipiec, Andrzej Piotrowski, Marek Niwald, 
Zbigniew Jankowski, Jerzy Stańczyk

       FORUM

Raport i zalecenia 
Konsultanta Krajowego

Report and Recomendations 
of National Consultant in Pediatrtics

Oceny książek

Book reviews

Komunikaty

Announcements

Streszczenia artykułów 
z czasopism zagranicznych

Abstracts 
from foreign journals