2003, VOL. 33, NR 3 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej
u niemowląt hospitalizowanych w Klinice Niemowlęcej IP-CZD
w latach 2000-2001
w aspekcie zapotrzebowania na witaminę D3

Bożena Lipka, Bogumiła Milewska-Bobula,
Barbara Kassur-Siemieńska, Dorota Dunin-Wąsowicz, 
Mirosława Idzik, Anna Bauer, Elżbieta Rowińska

Evaluation of calcium and phosphorus metabolism 
and vitamin D3 requirement in infants hospitalised 
in the Infant Department of Children’s 
Memorial Health Institute in the years 2000-2001

Bożena Lipka, Bogumiła Milewska-Bobula,
Barbara Kassur-Siemieńska, Dorota Dunin-Wąsowicz, 
Mirosława Idzik, Anna Bauer, Elżbieta Rowińska

Postępowanie diagnostyczne
w mukowiscydozie (cystic fibrosis-CF)

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Dorota Sands, Anna Nowakowska 
Robert Piotrowski, Katarzyna Zybert, Andrzej Milanowski

Diagnostic procedures 
in cystic fibrosis (CF)

Full version in Acrobat Reader format

Dorota Sands, Anna Nowakowska, 
Robert Piotrowski, Katarzyna Zybert, Andrzej Milanowski

Błona śluzowa żołądka i dwunastnicy
w ocenie endoskopowej i histologicznej
u dzieci z zaburzeniami rozwoju somatycznego

Krystyna Grzybowska, Beata Kozieł,
Andrzej Kałużyński, Izabela Płaneta-Małecka

Gastric and duodenal mucosa on endoscopic 
and histological evaluation in children 
with somatic development disorders

Krystyna Grzybowska, Beata Kozieł, 
Andrzej Kałużyński, Izabela Płaneta-Małecka

Stosowanie witamin w okresie ciąży
przez matki dzieci z rozszczepami twarzoczaszki

Kamil Hozyasz, Andrzej Milanowski,
Włodzimierz Piwowar, Grażyna Rowicka

Vitamin use during pregnancy 
in mothers of children with orofacial clefts

Kamil Hozyasz, Andrzej Milanowski, 
Włodzimierz Piwowar, Grażyna Rowicka

Wpływ schorzeń infekcyjnych
na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego
u dzieci z astmą oskrzelową

Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska

The influence of infections on the results 
of lung function tests in children 
with bronchial asthma

Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska

Przyczyny omdleń u dzieci

Aneta Kotowska, Barbara Wójcicka-Urbańska,
Maria Wróblewska-Kałużewska

The cause of syncope in children

Aneta Kotowska, Barbara Wójcicka-Urbańska,
Maria Wróblewska-Kałużewska

Powikłania związane ze stosowaniem
centralnych cewników żylnych (CCŻ)
u dzieci ze schorzeniami
hematologiczno-onkologicznymi

Małgorzata Mitura-Lesiuk,
Witold Lesiuk, Jerzy R. Kowalczyk

Complications of central venous 
catheters (CVC) 
placement in children 
with neoplastic disease

Małgorzata Mitura-Lesiuk,
Witold Lesiuk, Jerzy R. Kowalczyk

Colitis haemorrhagica jako manifestacja
alergii pokarmowej u niemowląt

Krystyna Mowszet, Agnieszka Kosmowska

Haemorrhagic colitis as a manifestation 
of food allergy in infants

Krystyna Mowszet, Agnieszka Kosmowska

Immunoterapia swoista jadami
owadów błonkoskrzydłych
– doświadczenia własne w latach 1995-2002

Irena Wojciechowska, Marek Kulus

Hymenoptera venom 
immunotherapy 
in allergic patients

Irena Wojciechowska, Marek Kulus

Uczulenie na gluten u dzieci
z alergią pokarmową na pszenicę

Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka

Allergy to gluten in children 
with food allergy to wheat

Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka

Elastaza neutrofilowa w kompleksie
z inhibitorem alfa1-proteinaz
oraz metaloproteinaza macierzy-9
u dzieci chorych na nawracające
zakażenia dróg oddechowych

Bożena Polańska, Maria Niemczuk, Adam Jankowski

Neutrophil elastase complexed 
with inhibitor alfa1-proteinase 
and matrix metalloproteinase-9 
in children with recurrent 
respiratory tract diseases

Bożena Polańska, Maria Niemczuk, Adam Jankowski

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Rodzinne występowanie zespołu Barterra

Urszula Daniluk, Maciej Kaczmarski, Janusz Semeniuk,
Elżbieta Matuszewska, Katarzyna Sidor

Familial occurrence of Bartter’s syndrome

Urszula Daniluk, Maciej Kaczmarski, Janusz Semeniuk,
Elżbieta Matuszewska, Katarzyna Sidor