2004, VOL. 34, NR 3/4 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Insulinoterapia u dzieci
i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Insulin therapy in children
and adolescents with type 1 diabetes mellitus

Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski
Full version in Acrobat Reader format

Wskazania do leczenia
hormonem wzrostu u dzieci i dorosłych

Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Indications for growth
hormone therapy in children and adults

Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Choroby nowotworowe
a alergia i atopia – przegląd piśmiennictwa

Anna Charubczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Neoplasm diseases versus
allergy and atopy – literature review

Anna Charubczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zakrzepica u dzieci z chorobą nowotworową
– aktualny problem kliniczny

Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Thrombosis in children with malignancies
– the current clinical issue

Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Wyniki oceny fotoantropometrycznej twarzy
w grupie zdrowych noworodków

Iwona Chomczyk , Ewa Burak, Ewa Hubert,
Wojciech Maciej Szeląg, Walentyna Iwaszko-Krawczuk,
Ewa Wasilewska, Alina Teresa Midro
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Facial photoanthropometric findings
in a group of healthy newborns

Iwona Chomczyk , Ewa Burak, Ewa Hubert,
Wojciech Maciej Szeląg, Walentyna Iwaszko-Krawczuk,
Ewa Wasilewska, Alina Teresa Midro
Full version in Acrobat Reader format

Samoocena masy ciała i odchudzanie się
młodzieży w okresie dojrzewania

Hanna Kołoło, Barbara Woynarowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Self – perception of body mass
and dieting in adolescents

Hanna Kołoło, Barbara Woynarowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wrodzone torbiele skórne
w okolicy łuku brwiowego

Marcin Wiszniewski, Julia Kruk-Jeromin
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Congenital dermoid cysts
of the eyebrow

Marcin Wiszniewski, Julia Kruk-Jeromin
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Polimorfizm genów układu
renina–angiotensyna (RA) i promotora genu TGF
– B1 w patogenezie nefropatii odpływowej
u dzieci – doniesienie wstępne

Andrzej Brodkiewicz, Grażyna Adler, Sebastian Woźniak,
Elwira Szychot, Jarosław Peregud-Pogorzelski,
Janusz Fydryk, Andrzej Ciechanowicz
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Polymorphism of genes of the renin-angiotensin
(RA) system and TGF– B1 promoter
in pathogenesis of reflux nephropathy
in children – preliminary report

Andrzej Brodkiewicz, Grażyna Adler, Sebastian Woźniak,
Elwira Szychot, Jarosław Peregud-Pogorzelski,
Janusz Fydryk, Andrzej Ciechanowicz
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Odległe wyniki szczepienia przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
u dzieci z zespołem nerczycowym

Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół,
Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Long-term results of hepatitis
B virus vaccination in children
with nephrotic syndrome

Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół,
Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zasady profilaktyki odmatczynego
zakażenia HIV i ich realizacje

Lidia Stopyra
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Prophylaxis of vertical HIV transmission
and its practical realization

Lidia Stopyra
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Ocena wyników prostego
wycięcia chirurgicznego zmian skórnych u dzieci

Adrian Masłoń, Dorota Zaremba, Jerzy Niedzielski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Assessment of the results
of surgical excision of skin lesions in children

Adrian Masłoń, Dorota Zaremba, Jerzy Niedzielski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Ocena narządu wzroku
u dzieci z zespołem nerczycowym

Agata Spadło, Beata Orawiec, Anna Niwald,
Janusz Kozłowski, Agnieszka Gajdowska, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Evaluation of the eyes
in children with nephrotic syndrome

Agata Spadło, Beata Orawiec, Anna Niwald,
Janusz Kozłowski, Agnieszka Gajdowska, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Ocena skuteczności czynno-biernej
profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B 
u dzieci poddanych chemioterapii

Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska,
Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Efficacy of immunization
to hepatitis B
in children during chemotherapy

Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska,
Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Czy opażenia u dzieci powodują zmiany
w stężeniu markerów stresu oksydacyjnego
w drogach oddechowych?

Adrianna Grabowska, Ewa Andrzejewska,
Anna Walczewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Do burns in children cause any changes
in concentrations of oxidative stress markers
in respiratory tract?

Adrianna Grabowska, Ewa Andrzejewska,
Anna Walczewska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Znaczenie alergenów pokarmowych
w etiopatogenezie astmy ze współistniejącym refluksem
żołądkowo-przełykowym u dzieci

Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska,
Jarosław Dynowski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Significance of food allergens in etiopathogenesis
of asthma with concomitant gastroesophageal
reflux in children

Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska,
Jarosław Dynowski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

PRACE KAZUISTYCZNE 

CASE REPORTS

Zastosowanie powięzi wołowej
w rekonstrukcji przepony u noworodka
z wrodzoną przepukliną przeponową

Wojciech Walas, Jacek Wąsik, Anna Ziemba
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

The use of bovine fascia in reconstruction
of diaphragm in a neonate with congenital
diaphragmatic hernia

Wojciech Walas, Jacek Wąsik, Anna Ziemba
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Nagłe zatrzymanie krążenia
z następowym wszczepieniem kardiowerter-defibrylatora
u dziecka z kardiomiopatią przerostową

Małgorzata Gołąbek, Maria Wróblewska-Kałużewska,
Andrzej Przybylski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Sudden cardiac arrest followed by implantation
of the cardioverter-defibrilator
in a child with hypertrophic cardiomyopathy

Małgorzata Gołąbek, Maria Wróblewska-Kałużewska,
Andrzej Przybylski

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne
zaawansowanych stadiów hepatoblastoma
– doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Elżbieta Zielińska, Grzegorz Misiak,
Olga Wegner, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Diagnostic and therapeutic difficulties
in advanced hepatoblastoma
– own experience and literature reviews

Elżbieta Zielińska, Grzegorz Misiak,
Olga Wegner, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Zespół oporności na hormony tarczycy
– trudności terapeutyczne

Urszula Oczkowska, Maria Ginalska-Malinowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Resistance to thyroid hormone
– therapeutic dilemma

Urszula Oczkowska, Maria Ginalska-Malinowska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Ostra białaczka promielocytowa (apl)
powikłana ostrym zapaleniem
trzustki i kątnicy

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Acute promyelocytic leukemia (apl)
complicated by acute
pancreatitis and typhlitis

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Wrodzona łamliwość kości typu I
– problemy kliniczne i terapeutyczne

Ida Wawrentowicz, Maciej Kaczmarski,
Bożena Nowowiejska, Elżbieta Maciorkowska,
Anna Gajko-Galicka
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Osteogenesis imperfecta type I
– clinical and therapeutic problems

Ida Wawrentowicz, Maciej Kaczmarski,
Bożena Nowowiejska, Elżbieta Maciorkowska,
Anna Gajko-Galicka
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Stłuszczenie wątroby ujawnione
po leczeniu lamiwudyną przewlekłego zapalenia wątroby
typu B u 15-letniego chłopca

Barbara Kowalik-Mikołajewska, Małgorzata Aniszewska,
Bożena Walewska-Zielecka
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Liver steatosis revealed
after treatment with lamivudine in fifteen years old boy
with chronic type B hepatitis

Barbara Kowalik-Mikołajewska, Małgorzata Aniszewska,
Bożena Walewska-Zielecka
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

       FORUM

Wspomnienie

Memorial

Komunikaty

Announcements

List do redakcji

\Letter to the editor