2001, VOL. 31, NR 4 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Zasady typowania antygenów HLA 
oraz doboru dawcy do przeszczepu szpiku

Ewa Brojer, Barbara Żupańska

Current procedures of HLA typing and strategy for finding a related or unrelated donor for bone marrow transplantation

Ewa Brojer, Barbara Żupańska

Zmiany w układzie krążenia u dzieci 

z zapalnymi układowymi chorobami tkanki łącznej

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała, Jerzy Stańczyk

Cardiovascular abnormalities in children 
with connective tissue diseases

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała, Jerzy Stańczyk

Guzy okolicy skrzyżowania nerwów 
wzrokowych u dzieci

Ewa Wiśniewska-Krawczyk, Mirosława Grałek, Anna Niwald
Jacek Krawczyk, Lech Polis

Tumors of the optic chiasma 
in children

Ewa Wiśniewska-Krawczyk, Mirosława Grałek, Anna Niwald
Jacek Krawczyk, Lech Polis

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Nabywanie tolerancji u dzieci z alergią 
pokarmową IgE-zależną

Teresa Hofman

Food tolerance in children 
with food allergy

Teresa Hofman

Rola alergenów pokarmowych 
i powietrznopochodnych w patogenezie 
atopowego zapalenia skóry (azs) u dzieci

Maria Rymgayłło-Kątska, Barbara Wilczyńska, 
Maria Frelek-Karska

Food and inhalatory allergens 
in pathogenesis of atopic dermatitis 
in children

Maria Rymgayłło-Kątska, Barbara Wilczyńska, 
Maria Frelek-Karska

Badania endoskopowe żołądka i dwunastnicy 
oraz występowanie zakażenia Helicobacter pylori 
u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek

Małgorzata Zajączkowska, Anna Szczepanowska, 
Stanisława Zbarańska, Halina Borzęcka, 
Zofia Zinkiewicz, Danuta Skomra

Endoscopic examination of gastroduodenal 
mucosa and Helicobacter pylori infection 
in children with chronic renal failure

Małgorzata Zajączkowska, Anna Szczepanowska, 
Stanisława Zbarańska, Halina Borzęcka, 
Zofia Zinkiewicz, Danuta Skomra

Częstość delecji genów kodujących transferazy 
s-glutationowe u dzieci z centralnej Polski

Elżbieta Zielińska, Wojciech Niewiarowski, 
Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski

Frequency of the glutathione s-transferases genes 
deletion in children from central Poland

Elżbieta Zielińska, Wojciech Niewiarowski, 
Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski

Prognoza ewolucji hipoplazji szpiku kostnego 
u dzieci w oparciu o immunocytochemiczne 
występowanie substancji P

Michał Nowicki, Bogdan Miśkowiak, 
Małgorzata Kaczmarek-Kanold, Małgorzata Partyka

Evolution of bone marrow hypoplasia in children 
prognosed by immunocytochemical detection 
of substance P

Michał Nowicki, Bogdan Miśkowiak, 
Małgorzata Kaczmarek-Kanold, Małgorzata Partyka

Zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci 
i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Marek Majewski, 
Irena Szajner-Milart, Hanna Chrząstek-Spruch

Disordes of lipids metabolism in children 
and adolescents with arterial hypertension

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Marek Majewski, 
Irena Szajner-Milart, Hanna Chrząstek-Spruch

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze 
u dzieci z zespołem Ebsteina

Agnieszka Tomik, Maria Wróblewska-Kałużewska

Diagnosis and management in children
with Ebstein anomaly

Agnieszka Tomik, Maria Wróblewska-Kałużewska

RACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
o niezwykłej progresji po zakażeniu drogą tatuażu

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś, 
Małgorzata Kozowicz

Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) of 
unusual progression after tattoo-induced infection

Full version in Acrobat Reader format

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia, Halina Woś, 
Małgorzata Kozowicz

Sekwestracja płucna u noworodka 
– problemy diagnostyczne

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Jolanta Amilkiewicz, 
Joachim Buchwald

Pulmonary sequestration in a newborn 
– diagnostic problems

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Jolanta Amilkiewicz, 
Joachim Buchwald

FORUM

Oceny książek 

Book reviews

Komunikaty

Announcements

Kromika

Chronicle

Streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych

Abstracts from foreign journals