2002, VOL. 32, NR 4 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Choroby alergiczne oczu
u dzieci i młodzieży 

Ewa Lipiec, Mirosława Grałek

Ocular allergy 
in children and adolescents

Ewa Lipiec, Mirosława Grałek

Udział beztlenowej flory bakteryjnej
w patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Barbara Kamińska, Piotr Landowski, 
Adam Szarszewski, Maria Korzon

Anaerobic bacterial flora and pathogenesis
of colitis ulcerosa

Barbara Kamińska, Piotr Landowski, 
Adam Szarszewski, Maria Korzon

Badanie urodynamiczne – istotny element diagnostyczny
w ocenie czynności dolnych dróg moczowych
w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci

Adrianna Grabowska, 
Małgorzata Czupryniak-Sławińska, Ewa Andrzejewska

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Urodynamic studies – important part of diagnostics 
of lower urinary tract function
in chosen urinary tract diseases in children

Adrianna Grabowska, 
Małgorzata Czupryniak-Sławińska, Ewa Andrzejewska

Full version in Acrobat Reader format

Poradnictwo genetyczne w zespole Wolfa-Hirschhorna
(częściowej monosomii 4p)
Część I. Fenotyp morfologiczny i behawioralny 
z uwzględnieniem historii naturalnej

Piotr S. Iwanowski, Alina T. Midro

Genetic counselling in Wolf-Hirschhorn syndrome 
(partial monosomy 4p) 
Part I. Morphological and behavioural phenotype 
with regard to natural history

Piotr S. Iwanowski, Alina T. Midro

PRACE ORYGINALNE 

ORIGINAL ARTICLES

Ocena korelacji obrazu klinicznego
choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph–metrycznego,
endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży

Stanisław Zawadzki, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
 Izabela Zielińska, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Jadwiga Korenkiewicz

Correlation of clinical symptoms 
of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, 
endoscopic and histologic results in children

Stanisław Zawadzki, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
Izabela Zielińska, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Jadwiga Korenkiewicz

Efekt leczenia doustnym kromoglikanem
dwusodowym alergii pokarmowej u dzieci

Elżbieta Żur, Maciej Kaczmarski, Bożena Nowowiejska

The effectiveness of oral sodium cromoglycate 
in the treatment of food allergy in children

Elżbieta Żur, Maciej Kaczmarski, Bożena Nowowiejska

Rozwój fizyczny dzieci hipotroficznych
urodzonych z ciąż donoszonych

Ewa Welfel, Andrzej Bieńkiewicz, Jakub Welfel

Postnatal somatic development of full-term 
infants with restricted intrauterine growth

Ewa Welfel, Andrzej Bieńkiewicz, Jakub Welfel

Ocena wydalania n-acetylo-B-d-glukozaminidazy (nag)
w moczu w przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u dzieci

Przemysław Sikora, Irena Szajner-Milart,
Małgorzata Zajączkowska, Urszula Biaduń

Urinary n-acetyl-B-d-glucosaminidase 
(nag) excretion in children with calcium urolithiasis

Przemysław Sikora, Irena Szajner-Milart, 
Małgorzata Zajączkowska, Urszula Biaduń

Dojrzałość płytek krwi
w zależności od stopnia dojrzałości noworodka

Anita Chudzik, Cezary Watała, Barbara Strzałko-Głoskowska,
Małgorzata Stefańska, Jarosław Wilkowski,
Małgorzata Banasik, Krzysztof Gwoździński

Maturity of blood platelets depending 
on maturity of newborn

Anita Chudzik, Cezary Watała, Barbara Strzałko-Głoskowska,
Małgorzata Stefańska, Jarosław Wilkowski,
Małgorzata Banasik, Krzysztof Gwoździński

Występowanie przerostu 
aparatu limfoidalnego okrężnicy
u dzieci z dysfunkcją jelita grubego

Wrzesław Romańczuk, Bogdan M. Woźniewicz, 
Radosława Czosnek

Lymphoid nodular hyperplasia 
of the colon in children 
with colon dysfunction

Wrzesław Romańczuk, Bogdan M. Woźniewicz, 
Radosława Czosnek

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Zespół Proteus – opis przypadku
Krystyna Dębek, Marek Szczepański,
Jan Krzysztof Kirejczyk

Proteus syndrome – case report
Krystyna Dębek, Marek Szczepański,
Jan Krzysztof Kirejczyk
 

Ciężkie zatrucie wodne jako powikłanie stosowania 
hormonu antydiuretycznego w leczeniu moczenia nocnego u dzieci 
– opis dwóch przypadków

Joanna Krzeszowiec, Wojciech Walas

Severe water intoxication as a complication 
of ADH therapy in enuresis nocturna in children 
– description of two cases

Joanna Krzeszowiec, Wojciech Walas

Olbrzymia przepuklina oponowo-mózgowa
u 5-miesięcznej dziewczynki z zespołem Arnolda-Chiari – opis przypadku

Barbara Woynarowska, Izabella Lutze, Joanna Mazur Magdalena Remigolska, Maria Giżewska, Dariusz Jeżewski, Hanna Romanowska,
Leszek Cyryłowski, Anna Walecka, Mieczysław Walczak

Enormous meningoencephalocele 
in a 5 month old girl with Arnold-Chiari syndrome – case report

Magdalena Remigolska, Maria Giżewska, Dariusz Jeżewski, Hanna Romanowska, 
Leszek Cyryłowski, Anna Walecka, Mieczysław Walczak

       FORUM

Oceny książek

Book reviews

Streszczenia artykułów 
z czasopism zagranicznych

Abstracts 
from foreign journals