2003, VOL. 33, NR 4 (spis treści) 

Contents

Od redakcji

Editorial

PRACE POGLĄDOWE

REVIEWS

Współczesne metody diagnostyki
i leczenia omdleń wazowagalnych u dzieci

Agnieszka Zygmunt, Jerzy Stańczyk
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Current methods of diagnosis and treatment
of vasovagal syncope in children

Agnieszka Zygmunt, Jerzy Stańczyk
Full version in Acrobat Reader format

Bisfosfoniany – nadzieja
na skuteczne leczenie osteoporozy
w wieku rozwojowym

Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Elżbieta Loba-Jakubowska

Bisphosphonates
for effective treatment of osteoporosis
developmental age
s

Full version in Acrobat Reader format

Elżbieta Loba-Jakubowska

Poradnictwo genetyczne
w zespole monosomii 5p („krzyku kociego”).
Część I. Diagnoza fenotypu.
Fenotyp morfologiczny
i fenotyp zachowania (behawioralny)

Renata Posmyk, Alina T. Midro
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Genetic counselling
in monosomy 5p („Cri du Chat”) syndrome.
Part I. Phenotype diagnosis.
Morphological
and behavioral phenotype

Renata Posmyk, Alina T. Midro
Full version in Acrobat Reader format

Matczyna fenyloketonuria

Danuta Ostalska-Nowicka, Krzysztof Borski
Marian Krawczyński
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Maternal phenylketonuria

Danuta Ostalska-Nowicka, Krzysztof Borski
Marian Krawczyński
Full version in Acrobat Reader format

W sprawie wnętrostwa
– czynniki morfologiczne
i patofizjologiczne w aspekcie wskazań
i wyników leczenia operacyjnego

Wojciech Kuzański, Tomasz Talar
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

On cryptorchidism – pathophysiologic
and morphologic factors relating
to indications and results
of operational treatment

Wojciech Kuzański, Tomasz Talar
Full version in Acrobat Reader format

Uropatia zaporowa u dzieci
– wybrane aspekty

Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Obstructive uropathy in children
– chosen aspects

Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski
Full version in Acrobat Reader format

PRACE ORYGINALNE

ORIGINAL ARTICLES

Korelacje kliniczno-obrazowe u dzieci 5-6-letnich
z zaburzeniami neuropsychologicznymi
po przebyciu encefalopatii
niedotlenieniowo-niedokrwiennej
w okresie okołoporodowym

Janusz Wendorff, Małgorzata Bierczyńska-Kicińska,
Jacek Kreisel, Barbara Wiśniewska, Marcin Tosik
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Correlation between the clinical status
and magnetic resonance imaging
in 5-6 year old children with neuropsychological
disorders after perinatal
hypoxic-ischemic encephalopathy

Janusz Wendorff, Małgorzata Bierczyńska-Kicińska,
Jacek Kreisel, Barbara Wiśniewska, Marcin Tosik
Full version in Acrobat Reader format

Ocena społeczno-ekonomicznej
struktury rodzin dzieci uczęszczających
do żłobków na terenie Łodzi

Katarzyna Haładaj, Ewa Rychłowska,
Danuta Chlebna-Sokół
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Evaluation of the socioeconomic
structure of family of children
from creches in Lodz

Katarzyna Haładaj, Ewa Rychłowska,
Danuta Chlebna-Sokół
Full version in Acrobat Reader format

Częstość współistnienia IgE
–zależnej nadwrażliwości z odpływem
żołądkowo-przełykowym u dzieci i młodzieży
– wstępne wyniki badań

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Tatiana Janiszewska,
Izabella Zielińska, Andrzej Nowak
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Coexistence of IgE
–dependent hypersensitivity
and gastro-oesophageal reflux in children
and adolescents – preliminary data

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Tatiana Janiszewska,
Izabella Zielińska, Andrzej Nowak
Full version in Acrobat Reader format

Bóle brzucha u dziecka, ocena kliniczna
z wykorzystaniem skal nasilenia bólu

Mirosława Uścinowicz, Maciej Kaczmarski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Abdominal pain in children,
clinical assessment using a pain scale

Mirosława Uścinowicz, Maciej Kaczmarski
Full version in Acrobat Reader format

Ocena parametrów echokardiograficznych
u dzieci po przezskórnej
plastyce balonowej zastawki płucnej

Maria Wróblewska-Kałużewska,
Krzysztof Godlewski, Bożena Werner
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Assessment of the echocardiographic parameters
in children after percutaneous
pulmonary valvuloplasty

Maria Wróblewska-Kałużewska,
Krzysztof Godlewski, Bożena Werner
Full version in Acrobat Reader format

Ocena wpływu podaży pałeczek
kwasu mlekowego na wielkość oksalurii u dzieci
z kamicą szczawianowo-wapniową

Janusz Kozłowski, Agata Spadło,
Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

The influence of the oral administration
of lactic acid bacteria on the oxaluria
in the children with calcium-oxalate nephrolithiasis

Janusz Kozłowski, Agata Spadło,
Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski
Full version in Acrobat Reader format

PRACE KAZUISTYCZNE

CASE REPORTS

Adrenoleukodystrofia u 13-letniego chłopca

Małgorzata Zgorzalewicz, Piotr Suda, Aleksandra Toczko
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Adrenoleukodystrophy in a 13-year-old boy

Małgorzata Zgorzalewicz, Piotr Suda, Aleksandra Toczko
Full version in Acrobat Reader format

Masywny krwotok z przewodu pokarmowego
u 3-letniego chłopca, jako pierwszy objaw
wrzodu trawiennego

Małgorzata Kozowicz, Anna Staszewska-Kwak,
Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk,
Bożena Kordys-Darmolińska
Pełna wersja w formacie Acrobat Reader

Massive haemorrhage from alimentary system
in a 3-year-old boy as first syndrome
of peptic ulcer

Małgorzata Kozowicz, Anna Staszewska-Kwak,
Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk,
Bożena Kordys-Darmolińska
Full version in Acrobat Reader format

    FORUM

Kronika

Memorials

Komunikaty

Announcements

Listy do redakcji

Memorials

Streszczenia artykułów
z czasopism zagranicznych

Abstracts
from foreign journals