Od Redakcji

W oddawanym do rąk naszych Czytelników kolejnym tegorocznym numerze „Przeglądu Pediatrycznego” zamieszczono artykuły o bardzo zróżnicowanej, ciekawej i aktualnej tematyce, których lekturę gorąco polecam. Proponuję rozpoczęcie lektury od pierwszej poglądowej pracy, w której przedstawiono w sposób systematyczny i wyczerpujący zagrożenia jakie niesie czynne i bierne palenie tytoniu. Palenie tytoniu przez kobiety, w wieku rozrodczym obniża ich płodność, a u mężczyzn powoduje nieadekwatną mobilność plemników i zmniejszenie objętości ejakulatu.
U ciężarnych, palenie tytoniu może być przyczyną niewydolności łożyska, wpływać na skrócenie czasu trwania ciąży i usposabiać do przedwczesnego porodu. Prowadzi także do obniżenia masy ciała urodzonych o czasie noworodków. Wykazano również u tych noworodków częstsze występowanie wylewów do OUN, nadciśnienia i innych zaburzeń układowych wśród potomków matek, które uległy wspomnianemu nałogowi.
Na uwagę zasługują także dwie kolejne prace poglądowe na temat patofizjologii wrodzonego hiperinsulinizmu, wiodącego do hipoglikemii u noworodków i niemowląt oraz etiopatogenezy wrodzonego wodonercza u dzieci.
Z uwagi na powszechność problemu chciałabym zwrócić uwagę na artykuł uzasadniający potrzebę rehabilitacji u dzieci
z atopową astmą, u których wykazano wydatne obniżenie wydolności wysiłkowej. Tego typu postępowanie jest bowiem jedyną metodą poprawy codziennej aktywności ruchowej chorych dzieci.
Dalsze prace oryginalne wnoszą również istotne wartości poznawcze i praktyczne, ponieważ oparte zostały na dużym materiale badawczym i pochodzą z renomowanych ośrodków pediatrycznych.
Wymienić tu należy artykuł prezentujący metodę desyntometrycznej oceny gęstości optycznej kości lewej ręki, pozwalającą na prześledzenie zmian strukturalnych w okresie rozwojowym. Metoda ta jest godna polecenia z uwagi na małą ekspozycję na promienie X, łatwość wykonania i powtarzalność pomiaru.
W artykule na temat odległej oceny krioterapii w leczeniu retinopatii u wcześniaków wykazano, iż metoda ta zmniejszyła stopień inwalidztwa wzrokowego u przeważającej większości ocenianych dzieci.
Godne polecenia są następne dwie prace dotyczące problematyki nefrologicznej, w tym oceny parametrów 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego w nefropatii refluksowej oraz termografii dynamicznej, która okazała się przydatna
w diagnozowaniu dysfunkcji przetoki oraz ocenie anatomii naczyń kończyny, na której założono zespolenie.
W kolejnych doniesieniach powraca problematyka palenia tytoniu, który to nałóg, uznany został za międzynarodowy problem zdrowotny.
Dużą wartość kliniczną przedstawiają także doniesienia kazuistyczne. W opisie późnego wykrycia wady narządów płciowych u dwuletniej dziewczynki podkreślono znaczenie starannego badania przedmiotowego dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej.
Druga praca kazuistyczna dotycząca neurofibromatozy typu I ma istotne znaczenie dydaktyczne. Uszeregowano
w niej bowiem kliniczne objawy choroby NEI umożliwiające wczesne rozpoznanie, co ma niewątpliwy wpływ na poprawę rokowania.
Nie mniejszą wartość kliniczną ma kolejne doniesienie dotyczące niezwykle rzadkich przypadków wrodzonej białaczki
w aspekcie metod wczesnego rozpoznawania tej ciężkiej jednostki chorobowej o niepomyślnym zazwyczaj rokowaniu.
Na koniec chciałabym podkreślić trafność wyboru artykułów aktualnego numeru „Przeglądu Pediatrycznego”, które to czasopismo zgodnie z programowymi założeniami wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom naukowo-dydaktycznym licznej rzeszy naszych czytelników.

 

Prof. zw. dr hab. n. med.
Maria Popczyńska-Markowa