Od Redakcji

     

Bieżący numer „Przeglądu Pediatrycznego” zawiera zgodnie z przyjętą regułą - prace poglądowe, oryginalne i kazuistyczne. Tematyka prac obejmuje różnorakie zagadnienia istotne i ważne dla pediatrów i lekarzy innych specjalności leczących dzieci.

Tematem pierwszej z prac poglądowych jest stwardnienie kłębuszków nerkowych. Autor w oparciu o światowe piśmiennictwo ostatniego 10-lecia omawia współczesne poglądy na mechanizm powstawania, zmiany morfologiczne, objawy kliniczne oraz metody leczenia tej ciężkiej choroby.

Problemy szczepień ochronnych są stale aktualne, stąd tematyka ta poruszana jest w „Przeglądzie” po raz kolejny.

W pracy „Szczepionki monowalentne i poliwalentne” autorka przedstawia zasady stosowania szczepionek, podkreśla korzyści wynikające ze stosowania szczepionek skojarzonych.

Z artykułem tym koresponduje praca oryginalna na temat stosowania inaktywowanej szczepionki przeciw poliomyelitis.

Kolejna praca przedstawia istotny problem lęku dzieci przed leczeniem stomatologicznym. Biorąc pod uwagę głębokie zaniedbania w leczeniu próchnicy zębów u dzieci, z innych przyczyn zapobieganie lękowi u dzieci, które zgłosiły się do leczenia stomatologicznego - ma duże znaczenie.

Innym niezmiernie ważnym problemem jest wczesne rozpoznawanie guzów gałki ocznej u dzieci. Autorki w pracy tu prezentowanej omawiają objawy kliniczne i postępowanie lecznicze w guzach łagodnych narządu wzroku u dzieci.

Dalsza praca poglądowa dotyczy autoimmunologicznych chorób pęcherzowych u dzieci, omawia obrazy kliniczne, diagnostykę i leczenie różnych postaci dermatoz pęcherzowych.

Duże wartości poznawcze i praktyczne przedstawiają prace oryginalne o różnorakich zagadnieniach, jak: badania aktywności fosfatazy alkalicznej i poziomu cynku u dzieci z zapaleniem dolnych dróg oddechowych; częstość występowania biegunek, wywołanych zakażeniem rotawirusem; zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wśród dzieci zamieszkałych w Białymstoku - częstość występowania i czynniki ryzyka, za które autorzy uważają przebieg ciąży oraz czynniki rodzinne; ocena skuteczności empirycznej antybiotykoterapii u dzieci powyżej 1 roku życia, hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc; wady serca u dzieci z zespołem Downa. Autorki podkreślają konieczność wczesnej diagnostyki wad serca u tych dzieci.

Ważne a równocześnie trudne problemy z punktu widzenia diagnostyki i leczenia przedstawiają prace kazuistyczne na temat skąpoobjawowej toksokarozy oraz małopłytkowości alloimmmunologicznej noworodków.

Na uwagę zasługują badania nad rozwojem osteoporozy u dzieci chorych na astmę leczonych kortykosteroidami.

Dział Forum zawiera: komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, oceny książek i inne informacje.

 

                                                Prof. dr hab. med. Danuta Jadwiga Jankowska